การประเมินและพัฒนาสานักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี “ตามเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ”

ผู้แต่ง

  • สิริรัตน์ คำอ่อน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

คำสำคัญ:

เกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการ, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี, การประเมินตนเอง, การพัฒนาองค์กร

บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินและหาแนวทางการพัฒนาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี ตามเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ โดยใช้การวิจัยปฏิบัติกำร(Action Reserach) 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการประเมินองค์กร ขั้นประเมินองค์กร และขั้นหาแนวทางการพัฒนาและเสนอกลยุทธ์เพื่อพัฒนาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี เก็บรวบรวมข้อมูล 3 วิธี ได้แก่ ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง กำรสนทนากลุ่ม(Focus Group) ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี(ผู้ร่วมวิจัย) จำนวน 10 คน และจากแบบสอบถามความคิดเห็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 56 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

     ผลกำรวิจัย พบว่า ผลกำรประเมินสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรีเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐโดยวิธีสนทนากลุ่มและสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการ พบว่ามีผลการประเมินที่สอดคล้องกัน คือ ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบรายหมวด พบว่าหมวดการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด หมวดวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวดการนำองค์กร หมวดการวัดวิเครำะห์ การจัดการความรู้ หมวดการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และหมวดผลลัพธ์การดำเนินงาน คะแนนอยู่ในระดับสูง ส่วนหมวดการให้ความสำคัญกับผู้รับบริกำาและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้คะแนนอยู่ในระดับป่านกลาง แนวทำงการพัฒนำฯ ควรมีการดำเนินการดังนี้ แบ่งหน้าที่รับผิดชอบและคำอธิบายลักษณะงาน ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดทำแนวทำงการควบคุมกำกับติดตามประเมินผล พัฒนาสมรรถนะบุคลากร การจัดการความรู้ และเพิ่มช่องทำงการเข้าถึงข้อมูล

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-15