การพัฒนาระบบการควบคุมภายในโรงพยาบาลนากลาง

ผู้แต่ง

  • นันทรัตน์ ใจขาน นักจัดการงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนากลาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

คำสำคัญ:

การพัฒนา, การควบคุม, การควบคุมภายใน, ระบบการควบคุมภายใน

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับเพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลนากลางที่มีต่อการพัฒนาระบบการควบคุมภายในโรงพยาบาล นากลาง 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลนากลางที่มีต่อการพัฒนาระบบการควบคุมภายในโรงพยาบาลนากลาง จำแนกตามเพศ อายุ การศึกษา และประสบการณ์การทางาน ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลำภู จำนวน 147 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวบข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การหาค่าร้อยละ และค่าความถี่ การหาค่าเฉลี่ย การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) Independent Sample t-test และ Ftest (Analysis of Variance : ANOVA)

     ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาการพัฒนาระบบการควบคุมภายในโรงพยาบาลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู พบว่า โดยภายรวมอยู่ในระดับมาก 2) บุคลากรในโรงพยาบาลนากลาง ที่มีเพศแตกต่างกันมีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในไม่แตกต่างกัน บุคลากรในโรงพยาบาลนากลาง ที่มีอายุ การศึกษา และประสบการณ์ แตกต่างกันมีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-23