ผลของโปรแกรมแบบแผนการดำเนินชีวิตตามความรอบรู้ด้านสุขภาพสาหรับผู้มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ผู้แต่ง

  • มนต์ทิพา เทพเทียมทัศน์
  • ศากุล ช่างไม้

คำสำคัญ:

เมตาบอลิกซินโดรม, แบบแผนการดำเนินชีวิต, ความรอบรู้ด้านสุขภาพ

บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมแบบแผนการดำเนินชีวิตตามความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับผู้มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในกลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมินแบบแผนการดำเนินชีวิต แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม และ โปรแกรมแบบแผนการดำเนินชีวิตตามความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับผู้มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม ซึ่งพัฒนาขึ้นจากกรอบแนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy)

     ผลการวิจัย:การศึกษาผลของโปรแกรมแบบแผนการดำเนินชีวิตตามความรอบรู้ด้านสุขภาพสาหรับผู้มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบการวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value <0.05) ส่วนการเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพทุกด้าน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value <0.05) ยกเว้นพฤติกรรมด้านการออกกาลังกาย ที่ไม่แตกต่างกัน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-30