รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับอำเภอในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. 2563

ผู้แต่ง

  • สมปอง พลโคกก่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

คำสำคัญ:

การพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล

บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล และรูปแบบการพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับอำเภอในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 84 คน เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลโดย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) การแจกแจงความถี่ ( Frequency Distribution ) ร้อยละ (Percentage ) ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต ( gif.latex?\bar{x} ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics ) ได้แก่ Multi way ANOVA และ Dependent t – test

     ผลการศึกษำ พบว่า ระดับความเข้าใจและระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ของบุคลากร ก่อนและหลังการดำเนินงาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ หลังดำเนินการมีระดับความเข้าใจและระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ของบุคลากรดีกว่าก่อนดำเนินการ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-23