การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตระหว่างการรักษา จังหวัดนครพนม

ผู้แต่ง

  • จงกล ธมิกานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  • ภัทรวรรณ ชัยสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  • พิศิษฐ์ เสรีธรรมะพิทักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  • วราลี วงศ์ศรีชา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  • วรรณ์นิภา แสนสุภา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

คำสำคัญ:

การพัฒนาแผนงานและแนวทาง, การดูแลผู้ป่วยวัณโรคปอด, วัณโรค

บทคัดย่อ

     การศึกษานี้เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตระหว่างการรักษา และประเมินความเป็นไปได้ของการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตระหว่างการรักษา จังหวัดนครพนม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1. ทีมสุขภาพ จานวน 20 คน เพื่อวิเคราะห์สังเคราะห์และพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยวัณโรคของจังหวัดนครพนม 2. ผู้รับผิดชอบงานวัณโรค จำนวน 12 คน ประเมินความเป็นไปได้ของการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตระหว่างการรักษา จังหวัดนครพนม 3. ผู้ป่วยวัณโรคปอดที่มารับบริการในคลินิกวัณโรค โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดนครพนม จำนวน 32 คน ที่มีคุณสมบัติและลักษณะตามที่กำหนด มีความสมัครใจและยินดีเข้าร่วมในการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบประเมินความเป็นไปได้ของการใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตระหว่างการรักษา จังหวัดนครพนม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา หาความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ทำการศึกษาในระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2563

     ผลการศึกษา : 1) สภาพปัญหาการดูแลผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตระหว่างการรักษา จังหวัดนครพนม สามารถวิเคราะห์และแยกเป็น 5 ประเด็นได้แก่ ด้านระบบบริการ, ด้านกระบวนการดูแลผู้ป่วยวัณโรค, ด้านทีมสุขภาพ ด้านผู้ป่วยวัณโรค, และด้านผู้ดูแลและญาติ 2) การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตระหว่างการรักษา จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย การกำหนดแผนงานการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยวัณโรคปอด การส่งเสริมสมาชิกในครอบครัวสนับสนุนการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยวัณโรคปอด การส่งเสริมทีมสุขภาพในการสนับสนุนการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยวัณโรคปอดและญาติ และแนวทางการดูแลผู้ป่วยวัณโรคของจังหวัดนครพนม เพื่อการดูแลผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตระหว่างการรักษาวัณโรค 3) ความเป็นไปได้ของการพัฒนาแนวทางการดำเนินแผนงานวัณโรคในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตระหว่างการรักษา จังหวัดนครพนมของผู้รับผิดชอบงานวัณโรคโดยภาพรวมทั้งหมดมี ความเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 100 และเมื่อจาแนกรายข้อพบว่า ผู้รับผิดชอบงานวัณโรคทั้งหมดมีความเห็นด้วยทุกข้อเช่นกัน คิดเป็นร้อยละ 100

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-26