การพยาบาลผู้ป่วยเด็กเพดานโหว่ ที่ได้รับการให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไปและมีภาวะ Malignant hyperthermia : กรณีศึกษา

ผู้แต่ง

  • นิลุบล อยู่เอ

คำสำคัญ:

การพยาบาล, ผู้ป่วยเด็กเพดานโหว่, การให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไป, แพ้ยาสลบ

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพยาบาลผู้ป่วยเด็กเพดานโหว่ ที่ได้รับการให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไปและมีภาวะ Malignant hyperthermia

กรณีศึกษา : ผู้ป่วยเด็กเพดานโหว่ อายุ 1 ปี 6 เดือน ได้รับการให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไป จำนวน 1 ราย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ด้วยอาการ มีภาวะเพดานโหว่แต่กำเนิด แพทย์นัดผ่าตัด ระยะก่อนให้ยาระงับความรู้สึก ให้การพยาบาลเพื่อลดความวิตกกังวลและให้ความรู้ก่อนและหลังผ่าตัดภาวะเพดานโหว่ ระหว่างให้ยาระงับความรู้สึก มีอาการแพ้ยาสลบชนิดไอระเหย เกิดภาวะ Malignant hyperthermia และเกิดภาวะคาร์บอนไดออกไซด์คั่งในเลือด ได้รับการแก้ไขด้วยยาหย่อนกล้ามเนื้อแดนโทรลีน และได้รับการดูแลต่อที่ห้องผู้ป่วยหนัก จนปลอดภัย จำหน่ายกลับบ้านได้ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-30