ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครปฐม

ผู้แต่ง

  • ภิรญา จำปาศรี

คำสำคัญ:

ความสุขในการทำงาน, พยาบาลวิชาชีพ, โรงพยาบาลชุมชน

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ และปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลวิชาชีพที่ทำงานในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครปฐม มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี จำนวน 262 ราย ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) ข้อมูลส่วนบุคคล 2) ความสมดุลระหว่างชีวิต งาน และครอบครัว 3) สิ่งแวดล้อมในการทำงาน 4) ความสุขในการทำงาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

     ผลการวิจัยพบว่า ระดับความสุขของพยาบาลวิชาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( gif.latex?\bar{x} = 3.61, SD = .50) โดยเรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านความกระตือรือร้นในการทำงาน ( gif.latex?\bar{x} = 3.98)ด้านความเพลิดเพลินในการทำงาน ( gif.latex?\bar{x} = 3.66) และ ความสบายใจในการทำงาน ( gif.latex?\bar{x} = 3.18) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทำนาย พบว่า สิ่งแวดล้อมในการทำงาน (β= .53) ประสบการณ์การทำงาน (β=.18) และความสมดุลระหว่างชีวิต งาน และครอบครัว (β= .20) สามารถร่วมกันทานายความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครปฐม ได้ร้อยละ 50.60

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-26