เปิดรับบทความที่จะลงตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2566

28-06-2023

blobid0.png

เปิดรับบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอร์ทเทิร์น ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำปี 2566

แบบฟอร์มเสนอบทความ https://drive.google.com/file/d/1T23ZZBYCkDe2j2LBpmVGfMnRIYG2QphY/view?usp=sharing

ส่งบทความได้ที่ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น (tci-thaijo.org)

เปิดรับบทความ ตั้งเเต่ ตุลาคม  2566 - ธันวาคม 2566 (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการส่งบทความ)