เกี่ยวกับวารสาร

วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสาร        
         1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพ        
          2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านวิชาการ และด้านการวิจัย

กำหนดการเผยแพร่     
         
ปีละ  4  ฉบับ
          ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม         
          ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน
          ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน
          ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม

เจ้าของวารสาร       
          วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

สำนักงาน         
          กองบรรณาธิการวารสาร ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น        
          888 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน (แนวเก่า) ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
          โทรศัพท์  055-517488 ต่อ 5

Announcements

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2567): วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น
					ดู ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2567): วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น
เผยแพร่แล้ว: 30-03-2024

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ