แนวทางการพัฒนางานแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการปฐมภูมิจังหวัดกำแพงเพชร

ผู้แต่ง

  • ภิภพ แก่งศิริ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

คำสำคัญ:

งานแพทย์แผนไทย, แนวทางการพัฒนา, หน่วยบริการปฐมภูมิ

บทคัดย่อ

               การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้     มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพร้อมและสมรรถนะบุคลากรผู้ให้บริการ  และหาแนวทางการพัฒนางานแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการปฐมภูมิจังหวัดกำแพงเพชร ใช้แบบสอบถามกับบุคลากรผู้ให้บริการ จำนวน 40 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา   ได้แก่   การแจกแจงความถี่  จำนวนร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t–test และOne–way ANOVA โดยกำหนดระดับนัยสำคัญไว้ที่ 0.05 และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคลากรผู้ให้บริการที่มีคะแนนประเมินสมรรถนะสูงที่สุด จำนวน 11 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

                ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรผู้ให้บริการงานแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการปฐมภูมิส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง  (ร้อยละ 75.0) มีความพร้อมและสมรรถนะในการให้บริการภาพรวมอยู่ในระดับสูง  (gif.latex?\bar{x} = 3.99, SD. = 0.32 และ gif.latex?\bar{x} = 4.21, SD. = 0.16 ตามลำดับ) โดยพบด้านการมีจริยธรรมมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงที่สุด (gif.latex?\bar{x} = 4.56, SD. = 0.07) และด้านการคิดวิเคราะห์มีค่าเฉลี่ยคะแนนต่ำที่สุด  (gif.latex?\bar{x} = 4.02,  SD. = 0.04)  และยังพบว่  กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความพร้อมในการให้บริการต่างกัน   จะมีสมรรถนะการให้บริการโดยรวม และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  (p<0.05)  การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าความพร้อมมีผลต่อการให้บริการงานแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการปฐมภูมิ   แนวทางการพัฒนาคือ  ผู้บริหารควรให้ความสำคัญ      และกำหนดนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนางานแพทย์แผนไทยอย่างต่อเนื่องโดยให้การสนับสนุนบุคลากร งบประมาณ  และวัสดุ–อุปกรณ์   ให้ครอบคลุมทุกหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชน ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการแล้วยังเป็นการพัฒนางานแพทย์แผนไทยให้ดียิ่งขึ้น

References

Atsiri, J. (2021). Administrative Factors Affecting Thai Traditional Medicine Services by Quality Criteria. Tid Dao Sub–District Health Promoting Hospital of Public Health Officers in Health Promoting Hospital Nong Khai Province. Journal of Nursing, Health and Education. 4(2), 57–68.

Buasorn, T. and Jesadapipat, S. (2020). Achievement in Treatment with an Integration of Thai Traditional Medicine and Conventional Medicine for Inpatient Department. In RSU National Research Conference 2020 (p. 958-969). Pathum Thani: Rangsit University.

Dechasit, W. (2019). Guidelines for the development of health service systems in Thai traditional medicine in Thai traditional medicine hospitals affiliated with higher education institutions. ( Master of Science thesis, Department of Health System Management). Songkhlanakharin University.

Deechan, S. and Buaphan, P. (2019). Motivation and success factors affecting practice Thai traditional medicine of public health officers in Health Promoting Hospitals Loei Province. Research Journal Khon Kaen University. 19(2), 166–176.

Dejsuwan, W. (2019). The Role of Thai Traditional Medicine in Denchai Thai Traditional Medicine Hospital, Denchai District Phrae Province. (Master of Arts thesis, Faculty of Archaeology, Department of Anthropology). Silpakorn University.

Department of Development of Thai Traditional and Alternative Medicine Ministry of Public Health. (2015). Hospital Model of Thai traditional medicine: a model of service system development. Kaomai Journal NHSO. 8, 10–11.

Huadlee, K. (2017). Result of district health system development and health promotion hospitals sub–district health by using the star evaluation criteria. In Udon Thani Province. Medical Journal Udon Thani Hospital. 15(1), 76–84.

Inthong, K., Lojanapiwat, S. and Hongchayangkul, K. (2018). Patterns of health services with Thai traditional medicine in Health Promoting Hospital A case study of Trang Province. Southern Technology Journal. 11(1), 193–203.

Kaewsri–Ngam, P. (2021). Long – term care system and quality of life of dependent elderly Khlong Khlung District Kamphaeng Phet Province. Journal of the Association of Preventive Medicine of Thailand. 11(2), 1–16.

Kamphaeng Phet Provincial Public Health Office. (2021). HDC–Report, Medical standards reporting Thai traditional medicine, Kamphaeng Phet Province fiscal year 2021.https://kpt.hdc.moph.go.th/hdc/reports/page.php?cat_id=30bc6364fc06a33a7802e16bc5

ac3b.

Khumpho, S., Charoenkul, C., Ratana, P. and Siriwibulkiti, K. (2016). The readiness of providing Thai traditional medicine services in Health Promoting Hospitals Lopburi Province. Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine. 14(3), 296–312.

Morumdee, W., Ployninphet, J. and Tansakul, K. (2021). Factors related to People’s decision making in receiving Thai traditional medicine services in Health Promoting Hospitals: A case study of Muang District Yala Province. Journal of the Community Public Health

Council. 3(3), 40–54.

Neelasri, J., Kiewkhankha, B., Silabut, J. and Chompikul, J. (2020). Factors related to The use of integrative and alternative medicine int diabetic patients Ong Phra Pathom Chedi Community Health Center Nakhon Pathom Province. District Medical Journal 4–5. 39(2), 264–278.

Noosawat, S. and Wattanapichayakul, A. (2021). Operational Conditions and Development Problems Thai midwifery in government hospitals in Thailand. Academic Journal of Eastern University of Management and Technology. 19, 1–13.

Rawangphan, P., Changsiriporn, D. and Opaswattana, O. (2018). Management Model Development Manage services in Thai traditional medicine Suphanburi Province. Journal of Public Health. 27(2), 280–291.

Thienrungrasmee, C., Kaewkaen, P. and Ruangthip, P. (2017). Causal factors affecting to the loyalty of Thai traditional medicine service recipients in the eastern region of Thailand. Journal of Public Health, Burapha University. 12, 22–28.

Thoophom, R. and Prasertchai, A. (2021). Factors related to decision to use service Thai traditional medicine of people in Bang Muang Sub–District Municipality, Muang District Samut Prakan Province. Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine. 19(2), 523–538.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

15-02-2023