ปัจจัยความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ผู้แต่ง

  • จำนง นันทะกมล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
  • ภัทรพล มากมี มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • เสน่ห์ แสงเงิน มหาวิทยาลัยนเรศวร

คำสำคัญ:

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ, กลุ่มเสี่ยง, โรคความดันโลหิตสูง, พฤติกรรมป้องกันโรค

บทคัดย่อ

             การวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง    ของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง  ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 248 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน        เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพ     และทักษะการตัดสินใจใช้   KR-20     ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.74  และ 0.80 ตามลำดับ ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้านการเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ    ทักษะการสื่อสาร   ทักษะการจัดการตนเอง   ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ    และพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง   ใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค   ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  0.76,  0.78,  0.80,  0.82  และ  0.80 ตามลำดับ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  จำนวน ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าสูงสุด  ค่าต่ำสุด  สัมประสิทธิ์สัมพันธ์อีต้า  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน   และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ    ผลการศึกษาพบว่า   กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 72.0 มีอายุเฉลี่ย 47.69 ± 8.48 ปี มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 78.2  จบระดับประถมศึกษา ร้อยละ 39.1 ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 46.0  มีความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับดี  ร้อยละ 37.5  มีพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ     59.7     ปัจจัยความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง   อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ     คือ   ทักษะการจัดการตนเอง  (p-value  <  0.001 ,  β  = 0.424)  ทักษะการสื่อสาร  (p-value  = 0.001 , β  =  0.196)  และทักษะการรู้เท่าทันสื่อ  (p-value  = 0.015 ,  β  =  0.180) ผลการศึกษาครั้งนี้   สามารถนำข้อมูลไปพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง  เพื่อมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนได้

References

กองควบคุมโรคไม่ติดต่อ. (2563). รายงานประจ าปี2562. นนทบุรี: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.

กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. (2561). ผลการระเมินความรอบรู้ ด้านสุขภาพและพฤติกรรม สุขภาพกลุ่มเด็กและเยาวชนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ. นนทบุรี: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข.

ขวัญเมือง แก้วดำเกิง. (2561). ความรอบรู้ด้านสุขภาพ เข้าถึง เข้าใจ และการนำไปใช้. (พิมพ์ครั้งที่ 2).กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง.

แจ่มจันทร์ วรรณปะเก และ ธนิดา ผาติเสนะ. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพและปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ. 4(ฉบับพิเศษ), 176-185.

เทพไทย โชติชัย, เสาวลักษณ์ ศรีดาเกษ, กิรณา แต้อารักษ์, สายันห์ ปัญญาทรง และอ้อยทิพย์ บัวจันทร์. (2563). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง ของประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้. 7(1), 45-56.

นริศรา แก้วบรรจักร, ประไพจิตร ชุมแวงวาปี และ กฤชกันทร สุวรรณพันธุ์. (2563). ปัจจัยความรอบรู้ทางสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 3(3), 1-13.

พัชรินทร์ มณีพงศ์, วลัยพร สิงห์จุ้ย, สัญญา สุขข า และเพ็ชรน้อย ศรีผุดผ่อง. (2563). ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพ 3อ 2ส ของประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี. 4(1), 84-93.

ภมร ดรุณ และ ประกันชัย ไกรรัตน์. (2562). ปัจจัยความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนจังหวัดบึงกาฬ. วารสารวิชาการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ. 15(3), 71-82.

สุพัตรา โพธ์กาศ. (2562). ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง ตามหลัก 3อ 2ส ของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง บ้านโสมง ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก. ตาก: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสมง.

อังศินันท์ อินทรก าแหง. (2560). การสร้างและพัฒนาเครื่องมือความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทย. นครนายก: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

World Health Organization. (1998). WHO's Global Healthy Work Approach. Geneva: WHO.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

15-02-2023