การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่โดยเทคโนโลยี NFC

ผู้แต่ง

  • ประวีณ ไม้เกตุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

คำสำคัญ:

ระบบรักษาความปลอดภัย, เอ็นเอฟซี, สมาร์ทโฟน

บทคัดย่อ

             งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่โดยเทคโนโลยี   NFC     พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอน-ดรอยด์ จัดการระบบและรายงานผลการเข้าจุดตรวจรักษาความปลอดภัยผ่านระบบเว็บไซต์ออกแบบระบบให้สนับสนุนการทำงานของ   รปภ.    ให้เกิดประสิทธิภาพในกาทำงาน   เพื่อแก้ไขปัญหา  รปภ.ไม่ไปตรวจพื้นที่   และป้องกัน  รปภ.ทำงานแทนกัน    ระบบออกแบบให้ยืนยันด้วยภาพถ่ายจากกล้องหน้า และจัดเก็บข้อมูลจากการสแกนสถานีตรวจตามจุดต่าง ๆ ที่ผู้ดูแล    ระบบเป็นผู้สร้างเส้นทางตรวจด้วยการติดตั้งแท็กเอ็นเอฟซี    รปภ.ยังสามารถใช้แอพพลิเคชั่นบันทึกรายงานเป็นข้อความและรูปภาพ เพื่อเป็นหลักฐานในการทำงานได้จากผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน  5  คน   ผลลัพธ์ของค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.18 และผลลัพธ์ของค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เท่ากับ  0.37   และผลจากการทดสอบสแกน  NFC  Tag  จากการติดตั้งหลายพื้นที่  พบว่าติดตั้งบนพื้นผิวพลาสติก    มีความเหมาะสมที่สุด     จึงสรุปได้ว่าระบบรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่โดยเทคโนโลยี  NFC  อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

References

เจริญเทค. (2559).นาฬิกายาม Guard Tour ใช้ง่ายกว่าที่คิด. https://www.charoenfingerscan.com/article/40/.

ไทยรัฐฉบับพิมพ์. (2559, 16 มีนาคม). งัด 10 ล.พิธีกรดัง 'ณวัฒน์' ถึงจ๋อย ตีนแมวบุกบ้าน แจ้งต ารวจไล่ล่า.ไทยรัฐออนไลน์. http://www.thairath.co.th/content/5915 55?var=2.

Di Credico, V., S. Orcioni, and M. Conti. Near Field Communication Technology for AAL, in Ambient Assisted Living: Italian Forum 2013. Springer International Publishing: Cham.

Liu, W., et al. (2017). Assessing the Coexistence of Heterogeneous Wireless Technologies With an SDR-Based Signal Emulator: A Case Study of Wi-Fi and Bluetooth. IEEE Transactions on Wireless Communications. 16(3), 1755-1766.

Markwitz, B., et al. (2022).Guard tour system. https://www.google. com/patents/US20050080636.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

15-02-2023