การเปรียบเทียบผลของสารทำงานภายในท่อความร้อนที่มีผลต่อการระบายความร้อนแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ผู้แต่ง

  • ยุทธนา ศรีอุดม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
  • สังคม สัพโส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
  • ชัยณรงค์ แสนเปา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
  • วิศิษฏ์ ขัดสาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

คำสำคัญ:

การเพิ่มประสิทธิภาพ, แผงเซลล์แสงอาทิตย์, ท่อความร้อนแบบแบน

บทคัดย่อ

          โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบและเปรียบเทียบผลของสารทำงานภายในท่อความร้อน   สำหรับระบายความร้อนออกจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์   โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้สำหรับทดสอบเป็นแบบโมโนคริสตัลไลน์ ขนาด 80 วัตต์ ซึ่งจะทำการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 3 แบบ  คือ  แบบที่ 1  แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่ได้ติดตั้งท่อความร้อน (HP1)  แบบที่ 2 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อความร้อนโดยใช้เอทานอล (HP2) เป็นสารทำงาน    และ    แบบที่  3   แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อความร้อนโดยใช้สารทำความเย็น  R-11   เป็นสารทำงาน (HP3)  จากผลการทดสอบ พบว่า อุณหภูมิเฉลี่ยที่ผิวของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่ได้ติดตั้งท่อความร้อน    มีค่าเท่ากับ  56.4  องศาเซลเซียส และมีประสิทธิภาพ  เท่ากับ  9.1  เปอร์เซ็นต์   ส่วนแผงที่ทำการติดตั้งท่อความร้อนโดยใช้เอทานอลเป็นสารทำงาน มีอุณหภูมิที่ผิวของแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยเฉลี่ย เท่ากับ 52.1 องศาเซลเซียส  และมีประสิทธิภาพ  เท่ากับ  10.3  เปอร์เซ็นต์ และแผงที่ทำการติดตั้งท่อความร้อนโดยใช้สารทำความเย็น  R-11   เป็นสารทำงาน  มีอุณหภูมิผิวของแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยเฉลี่ย    เท่ากับ   48.5   องศาเซลเซียส    และมีประสิทธิภาพ    เท่ากับ   11.5 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งการทดสอบจะเห็นได้ว่า  การติดตั้งท่อความร้อนเพื่อระบายความร้อนทำให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

References

สัมพันธ์ ฤทธิเดช. (2555). เทคโนโลยีท่อความร้อน. (พิมพ์ครั้งที่ 2). มหาสารคาม: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย.

ถนัด เกษประดิษฐ. (2551). เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเทอร์โมไซฟอน. (พิมพ์ครั้งที่ 1). เชียงใหม่: ห้องวิจัยท่อความร้อน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ยุธนา ศรีอุดม, ธีรพัฒน์ ชมภูคำ และ สัมพันธ์ ฤทธิเดช (2557). อุณหภูมิส่วนทำระเหย ระยะพิทธ์ และสารทำงานที่มีต่อรูปแบบการไหลและการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบชนิดเกลียวขด. ใน การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 13 วันที่ 13 – 14 มีนาคม พ.ศ. 2557 (น. 47-53). จันทบุรี: เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท.

Rittidech, S. and S. Sangiamsuk. (2012). Internal Flow Patterns on Heat Transfer Performance of a Closed-Loop Oscillating Heat Pipe with Check Valves. Experimental Heat Transfer. 25(1), 48-57.

Xu, J.L., Y.X. Li, and T.N. Wong. (2005). High speed flow visualization of a closed loop pulsating heat pipe. International Journal of Heat and Mass Transfer. 48(16), 3338-3351.

Yi, H., Z.H.Liu, and J.Wang. (2003). Heat transfer characteristics of the evaporator section using small helical coiled pipes in a looped heat pipe. Applied Thermal Engineering. 23(1), 89-99.

Y.Sriudom, S. Ritticech, and T. Chompookham. (2014). The Helical Oscillating Heat Pipe: Flow Pattern Behaviour Study. Advances in Mechanical Engineering. 7(1), 1-11.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

15-02-2023