การเรียนรู้ออนไลน์วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

ผู้แต่ง

  • สุเวช พิมน้ำเย็น วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
  • นัฐพล จำปาเทศ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

คำสำคัญ:

การเรียนรู้, การเรียนรู้ออนไลน์, พฤติการณ์การเรียนออนไลน์

บทคัดย่อ

             การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อรูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์    วิชาอาชีวอนามัย   และความปลอดภัย    ศึกษาพฤติกรรมการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา    และประเมินอาจารย์ผู้สอน    วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย    ภาคเรียนที่ 2/2563  สำรวจจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  จำนวน 15 คน  ด้วยแบบสอบถามทางช่องทางออนไลน์   สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่   ความถี่  ร้อยละ  และค่าเฉลี่ย   ผลการวิจัยพบว่า  ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อรูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์ วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในภาพรวมอยู่ในระดับดี พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาส่วนใหญ่ทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของบทเรียน   และส่งแบบฝึกหัดท้ายบทครบทุกบทเรียน   และผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดี

References

เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง. (2564). การเรียนการสอนออนไลน์ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 สำรวจระหว่างวันที่ 24-29 ม ก ร า ค ม 2564.

https://register.kpru.ac.th/RajabhatPoll/contents/20200007/rajabhatPoll.pdf.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2557). คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ อุดมศึกษา พ.ศ.2557. นนทบุรี: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์

Downloads

เผยแพร่แล้ว

18-02-2023