ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

ผู้แต่ง

  • เมธี สุทธศิลป์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
  • ประภาพร คำแสนราช วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
  • อลงกรณ์ ศรีเลิศ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

คำสำคัญ:

การบริหารจัดการ, ชมรมผู้สูงอายุ

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบสำรวจภาคตัดขวาง  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ในกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย  ที่มีอายุระหว่าง 60-80 ปี  และเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย จำนวน 330 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ  เก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม  ถึงเดือนมีนาคม 2564  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

            ผลการศึกษา  พบว่า  ผู้สูงอายุมีการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุในภาพรวม  การรับรู้การดำเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุในภาพรวม   และการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุในภาพรวม  อยู่ในระดับต่ำ  คิดเป็นร้อยละ  100  ทัศนคติเกี่ยวกับการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุในภาพรวม   ส่วนใหญ่มีความคิดเห็น   อยู่ในระดับสูง   คิดเป็นร้อยละ 98.2   เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์   โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน   พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา   ปัจจัยด้านการรับรู้เกี่ยวกับ   การดำเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ   มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุ  อำเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  p-value < 0.05

           ผลการวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่  ควรมีการส่งเสริมการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

References

กระทรวงสาธารณสุข. (2557). กิจกรรมส่งเสริมและเครือข่ายผู้สูงอายุ จำนวนชมรมผู้สูงอายุ. นนทบุรี: ผู้แต่ง.

กระทรวงสาธารณสุข. (2562). รูปแบบการเสริมสร้างโอกาสการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในชมรมสร้างสุขภาพ (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข.

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. (2563). การออกกำลังกายทั่วไปและเฉพาะโรคผู้สูงอายุ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

บรรลุ ศิริพานิช. (2562). เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ. กรุงเทพฯ: กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข.

พีรศิลป์ คำนวณศิลป์, ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ, จอร์น ไบรอัน และอารีย์ พรมโม้. (2557). การประเมินนโยบายด้านแผนงานด้านสุขภาพของผู้สูงอายุกระทรวงสาธารณสุข. ขอนแก่น: โรงพิมพ์พระธรรมขันธ์.

พิชิต ลายน้ าเงิน. (2562). การจัดการแบบมีส่วนร่วมสำหรับการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุอำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี. (วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการจัดการระบบสุขภาพ). มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ไพรัตน์ เดชะรินทร์. (2557). นโยบายและกลวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชนในยุทธศาสตร์การพัฒนาในปัจจุบันการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา. กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล.

ระวิ แก้วสุกใส. (2555). ความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุวัดค าในอ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน . (วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สุภาลักษณ์ เขียวขำ. (2563). การสนับสนุนทางสังคมที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุอำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร. (วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

อนุรักษ์ บัณฑิตย์ชาติ และคณะ. (2542). การส ารวจภาวะสุขภาพจิตผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราของรัฐในกรุงเทพมหานคร 3 แห่ง ปี พ.ศ. 2542. นนทบุรี: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.

อนุชิต นิติธรรมยง และคณะ. (2545). การศึกษาพัฒนารูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการโดยใช้การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน กรณีศึกษาตำบลเจดีย์หัก อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (รายงานการวิจัย). ราชบุรี.

อรพินท์สพโชคชัย. (2563). คู่มือการจัดประชุมเพื่อการระดมความคิดในการพัฒนาหมู่บ้านโดยพลังประชาชน. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Bloom B. (1964). Taxanomy of educational objectives. The classification of educational goal. New York: David Makay Co Inc.

Madkour AS, and other. (2010). Early adolescent sexual initiation as a problem behavior: A comparative study of five nations. Journal of Adolescent Health. 47(4), 389-98.

Wayne W Daniel. (2010). Determination of sample size for estimating propositions. In Wayne W Daniel (Ed.), Biostatistics: A Foundation for analysis in the health science. New York: John Wiley & Sons.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

18-02-2023