การประเมินการจัดกิจกรรมการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ จังหวัดเชียงราย

ผู้แต่ง

  • ประภาพร คำแสนราช วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
  • จตุพร แพงจักร วิทยาลัยเชียงราย
  • สุเวช พิมน้ำเย็น วิทยาลัยเชียงราย
  • งามนิตย์ ราชกิจ
  • ธานัท นิตย์คำหาญ

คำสำคัญ:

การประเมิน, โรงเรียนผู้สูงอายุ, กิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุ

บทคัดย่อ

          วัตถุประสงค์การวิจัยนี้ เพื่อประเมินการจัดกิจกรรมการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุองค์ การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ จังหวัดเชียงราย  ในรอบปี พ.ศ.2563  ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร ภาพถ่ายและการสัมภาษณ์แล้วนำข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผลประกอบกับการใช้สถิติเชิงพรรณนาอธิบายข้อมูล ได้แก่ ความถี่และร้อยละ  ผลการวิจัยพบว่ากิจกรรมที่โรง เรียนผู้สูงอายุแห่งนี้จัดมากที่สุดคือ ด้านสุขภาพ (ร้อยละ 34.78) รองลงมาที่จัดค่อนข้างมาก คือ ด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี(ร้อยละ 26.09)

References

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (2559). นำร่องเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ. http://www.thaihealth.or.th.

มงคล ปิดทะเหล็ก, ประธานเครือข่ายผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า. (2564). สัมภาษณ์. 15 กุมภาพันธ์.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย. (2562). เครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย. http://www.chiangraitravelguide.com/fontend/.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

19-02-2023