ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ จังหวัดเชียงราย

ผู้แต่ง

  • อุทุมพร เขื่อนคำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
  • ธัญลักษณ์ วงกุรุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
  • ณัฐธิดา ยี่ภิญโญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
  • อารียา ศรีจุมปา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
  • อลงกรณ์ ศรีเลิศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
  • สุเวช พิมน้ำเย็น วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

คำสำคัญ:

ความฉลาดทางอารมณ์, เด็กปฐมวัย, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บทคัดย่อ

              วัตถุประสงค์การวิจัยนี้  เพื่อประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  ประชากรเป้าหมายในการวิจัยคือเด็กปฐมวัยที่มีอายุ  3 - 5  ปี    ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ จำนวน 38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ  3 - 5  ปี  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ความถี่  และร้อยละ  ผลการวิจัย พบว่า   เด็กปฐมวัยส่วนมากมีความฉลาดทางอารมณ์ระดับปกติ  ร้อยละ   89.4  สูงกว่าปกติ ร้อยละ  5.3    และต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ   ร้อยละ  5.3  ตามลำดับ   ข้อมูลจากการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ    การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้ต่อไป

References

คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (2563). มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ. http://www.dla.go.th/upload/template/tempNews/2020/4/57040_1.pdf.

วรนันท์ ศรียากร. (2562). จิตเวช : ความฉลาดทางอารมณ์. https://www.praram9.com/จิตเวช-ความฉลาดทางอารมณ์/.

สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต. (2559). แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ เด็กอายุ 3-5 ปี (ฉบับย่อ) สำหรับครู/ผู้ดูแลเด็ก. ใน “คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต” https://dmh-elibrary.org/items/show/306.

อรัญญา กุฎจอมศรี. (2557). การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ SMILE. (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-02-2023