ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ หมู่ 1 บ้านปะเคียบ ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้แต่ง

  • กัลยาณี พละทรัพย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์

คำสำคัญ:

พฤติกรรมการดูแลตนเอง, ผู้สูงอายุ

บทคัดย่อ

           การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey  Research) มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ หมู่  1  ตำบลปะเคียบ  อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  2)  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ หมู่ 1 ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  จำนวน  96  คน   เครื่องมือใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์  ที่มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  และผู้เชี่ยวชาญ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติเชิงพรรณนาและอนุมาน

          ผลการศึกษาวิจัย พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 65.5  มีอายุระหว่าง 66-70 ปี  จำนวน 27 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.1 สถานภาพสมรสจำนวน 57 คน  คิดเป็นร้อยละ 59.4  มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า  1,000 บาทต่อเดือน  จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 67.7 มีปัจจัยนำด้านความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในระดับดี   มีปัจจัยนำด้านทัศนคติ  เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ  (gif.latex?\bar{x}= 2.99;  S.D=0.10)  ปัจจัยเอื้อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุอยู่ในระดับดี (gif.latex?\bar{x}= 2.76;  S.D=0.42)  ปัจจัยเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ  อยู่ในระดับดี  (gif.latex?\bar{x} =2.78;  S.D =0.50)  และปัจจัยด้านพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ  อยู่ในระดับปานกลาง  (gif.latex?\bar{x} = 1.99;  S.D = 0.10)   และพบว่าการมีโรคประจำตัวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ มีนัยสำคัญทางสถิติ p-value < 0.05

References

กมล วิเศษงามปกรณ์ และวัชรี ศรีทอง. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของตำบลไผทาโพ อำเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร. https://northern. ac.th/north_research/.

กัลยา มั่นล้วน, วิภาดา กาญจนสิทธิ์และนิภา สุทธิพันธ์. (2562). พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลบ้านหนองโพรง จังหวัดบุรีรัมย์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจ าปี พ.ศ.2562 (น. 889-897). นครราชสีมา: วิทยาลัยนครราชสีมา.

พงศธร ศิลาเงิน. (2560). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ในจังหวัดพะเยา.(วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาเอกการจัดการการสร้างเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์ และยุวดี รอดจากภัย. (2556). การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน (รายงานการวิจัย). ชลบุรี: คณะสาธารณสุขศาสตร์ หมาวิทยาลัยบูรพา.

วัชรพลประสิทธิ์ ก้อนแก้ว. (2557). พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตเทศบาลตำบลคลองตาหรุ อำเภอเมืองชลบุรี. (วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารทั่วไป วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยบูรพา.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-02-2023