แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้แต่ง

  • นิชาภา เหมือนภาค วิทยาลัยนครราชสีมา
  • เขมกัญญา อนันต์ วิทยาลัยนครราชสีมา
  • วัชรินทร์ จั่นขุนทด วิทยาลัยนครราชสีมา

คำสำคัญ:

แรงจูงใจ, พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ, ผู้ป่วยเบาหวาน

บทคัดย่อ

             การวิจัยเชิงพรรณนา  เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน  กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน   กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้   คือ  กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  จำนวน  192 คน โดยเก็บข้อมูลประชากรทั้งหมด  ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  192 คน โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น   ซึ่งผ่านการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ   ค่าเฉลี่ยโดยรวมคุณภาพ   เครื่องมือทั้งฉบับเท่ากับ   0.85   นำมาวิเคราะห์ข้อมูล   และประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป   ค่าสถิติที่ใช้  ได้แก่  ค่าความถี่  ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   และวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบ Pearson Product Moment Coefficient
             ผลการวิจัย  พบว่า  ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพตนเอง  ของผู้ป่วยเบาหวานกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน  ด้านการรับรู้ภาวะแทรกซ้อนต่อการเกิดโรคของผู้ป่วยเบาหวาน   มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ   พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ด้านการรับรู้ความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยเบาหวาน   ไม่มีความสัมพันธ์กับ   พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน   ด้านการรับรู้ประโยชน์ของ   พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน    ไม่มีความสัมพันธ์กับ    พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน  และด้านการรับรู้อุปสรรคการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน  ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน

References

กรมควบคุมโรค. (2562). ประเด็นสารรณรงค์วันเบาหวานปี 2562. http://www.thaincd.com/2016/ news/hot-news-detail.phpid=13674&gid=18.

จุฬาภรณ์โสตะ. (2554). แนวคิด ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ. ขอนแก่น: ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

เจษฎากร โนอินทร์และคณะ. (2559). พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ในเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. (วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.

ธรรญญพร วิชัย และคณะ. (2560). พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานในบ้านคานางรวย ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี. (วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต, คณะสาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

นิติกุล บัวแก้ว และคณะ. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจภายในกับพฤติกรรมควบคุมน้ำตาลในเลือดของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2. (วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, คณะพยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย.

ประภาเพ็ญ สุวรรณ และสวิง สุวรรณ. (2536). พฤติกรรมศาสตร์ พฤติกรรมสุขภาพและสุขศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านท่าข้าม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. (2560). พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: ผู้แต่ง.

สุปรียา เสียงดัง. (2560). พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. 4(1), 191-204.

สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต. (2536). ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา. (2561). ข้อมูลทั่วไปและสถานสุขภาพ จังหวัดนครราชสีมา ปี 2561. http://www.korathealth.com/korathealth/download/ attractfile/15154252023.pdf.

Anne Moen. (2019). Diabetes Self-Management Education (DSME) –Effect on Knowledge, SelfCare Behavior, and Self-Efficacy Among Type 2 Diabetes Patients in Ethiopia: A Controlled Clinical Trial. Diabetes MetabSyndrObes 2019. 12, 2489–2499.

Eun Jo Kim and Kuem-Sun Han. (2020). Factors related to self-care behaviours among patients with diabetic foot ulcers. Journal of Clinical Nursing. 9, 1712-1722.

Evi Karotac. (2020). Use of King's theory to improve diabetics self-care behavior. https://www.researchgate.net/profile/Evi-Karota/publication/340838978_Use_of_King's_theory_to_improve_diabetics_self-care_behavior/links/5efb95cca6fdcc4c

a44066ec/Use-of-Kings-theory-to-improve-diabetics-self-care-behavior.pdf.

Manfred Mayer, et al. (2019). Care management intervention to strengthen self-care of multimorbid patients with type 2 diabetes in a German primary care network: A randomized controlled trial. PLOS ONE. 14(6), e0214056.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-02-2023