การศึกษาประสิทธิผลโปรแกรมส่งเสริมการโฆษณาของสถานพยาบาลเอกชน ในจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้แต่ง

  • ชฎากร บุญสิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

คำสำคัญ:

การโฆษณา, สถานพยาบาลเอกชน, ผู้ประกอบการ

บทคัดย่อ

            การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโปรแกรมส่งเสริมการโฆษณาของสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มตัวอย่างคือ  ผู้ประกอบการของสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน  30  ราย  โปรแกรมส่งเสริมการโฆษณาของสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์พัฒนาขึ้น  โดยการนำผลการวิจัยจากระยะที่ 1 มาใช้ในการออกแบบโปรแกรมฯ ได้แก่ ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับการโฆษณาของสถานพยาบาลเอกชน   โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี    KAP   Model    ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมประกอบด้วย  6  กิจกรรม   ได้แก่   กิจกรรมที่  1  การเสริมสร้างความรู้การโฆษณาที่ถูกต้อง กิจกรรมที่  2  จัดทำฐานข้อมูลการโฆษณา  กิจกรรมที่  3  พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาการโฆษณา  กิจกรรมที่ 4 สร้างช่องทางการส่งข้อมูลเรื่องข้อกฎหมาย กิจกรรมที่ 5 การควบคุม กำกับติดตาม   กิจกรรมที่  6  การประเมินผลและหาแนวทางแก้ไข  ระยะเวลาทดลองใช้   3 เดือน   เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ   แบบสอบถาม    ประกอบด้วย   4   ส่วน   คือ คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ    ความรู้ในการโฆษณา    ทัศนคติในการโฆษณา พฤติกรรมการปฏิบัติในการโฆษณา     ทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ แล้วนำไปทดลองใช้เพื่อวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.87 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐานการวิจัยเปรียบเทียบก่อน และหลังทดลองใช้สถิติ Paired  t - test   ผลการวิจัยพบว่า  ภายหลังการทดลองตัวแปรที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ      ประกอบด้วย     ความรู้ในการโฆษณา  (P-value = 0.037)  ทัศนคติในการโฆษณา  (P-value = 0.016)  และพฤติกรรมการปฏิบัติในการโฆษณา  (P-value = 0.012)  ตามลำดับ

References

กระทรวงสาธารณสุข. (2561). ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศ เกี่ยวกับสถานพยาบาล. ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่135, ตอนพิเศษ 21 ง (ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2561).

ดุริพัธ แจ้งใจ และสงวน ลือเกียรติบัณฑิต. (2557). ประสิทธิภาพของวิธีการแก้ไขปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางสถานีวิทยุท้องถิ่น. วารสารเภสัชกรรมไทย. 6(1), 22-40.

ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2559). พระราชบัญญัติสถานพยาบาล. https://library2.parliament .go.th/giventake/content_nla2557/law107-201259-41.pdf.

วิภา ศิริสวัสดิ์. (2562). การศึกษาโฆษณาของสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา. วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมวารสารศูนย์อนามัยที่ 9. 31, 92-104.

Ajzen, I., Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Green, L. W. and Kreuter, M.W. (1991). Health promotion planning: and enviromentalapproach. Toronto: Mayfied Publishing.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

02-03-2023