การพัฒนาเครื่องตัดข้าวเกรียบเพื่อผลิตสินค้าโอทอปของตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

ผู้แต่ง

  • ปรีชาภรณ์ ขันบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  • อานนท์ วงษ์มณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คำสำคัญ:

ข้าวเกรียบกล้วยไข่, ก้อนแป้งข้าวเกรียบกล้วยไข่, เครื่องตัดข้าวเกรียบ

บทคัดย่อ

               ข้าวเกรียบกล้วยไข่เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของตำบลท่าพุทธา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร  ปัจจุบันการหั่นข้าวเกรียบจะใช้เครื่องตัดข้าวเกรียบขนาดใหญ่ และต้องใช้ผู้มีความชำนาญในการหั่น   ซึ่งเป็นอุปสรรคในการหั่นก้อนแป้งข้าวเกรียบกล้วยไข่และใช้งาน   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดข้าวเกรียบให้สามารถใช้งาน ปลอดภัย ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย และดูแลรักษา ผลการวิจัยนี้ พบว่า เครื่องตัดข้าวเกรียบที่พัฒนาขึ้นสามารถตัดก้อนแป้งข้าวเกรียบกล้วยไข่โดยใช้เวลาในการตัด  11  นาทีต่อการตัดก้อนแป้งข้าวเกรียบกล้วยไข่  1 กิโลกรัม และช่วยลดเวลาในการตัดข้าวเกรียบร้อยละ 44 

References

อดิศักดิ์ ฤาชา และมัติ ศรีหล้า. (2558). เครื่องฝานกล้วยทำกล้วยฉาบ. วารสารเกษตรพระวรุณ. 12(12), 112-116.

อานนท์ วงมณี, คัทลียา ปัญญาอูด , และนคร เมืองกระจ่าง (2560). การพัฒนาเครื่องหั่นข้าวเกรียบสมุนไพรใบหม่อน. งานประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 7. “สหวิทยาการ สู่ไทยแลนด์ 4.0”, 431-438.

บัญญัติ นิยมวาส. (2560). การพัฒนาเครื่องหั่นย่อยหอมแดง. งานประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตร แห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 18 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10, 112-116.

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. (2561). คู่มือการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วย. สืบค้าจาก https://i4biz.nrct.go.th/download/ebook/10036.pdf.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

03-03-2023