การทดสอบทางพฤกษเคมี ลักษณะโครมาโตแกรมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของอุตพิด บุกคางคก และบอน

ผู้แต่ง

  • ณิชชนันท์ บุญสุข

คำสำคัญ:

สกัดแบบต่อเนื่อง, พฤกษเคมี, รงคเลขผิวบาง, ต้านอนุมูลอิสระ

บทคัดย่อ

          อุตพิด บุกคางคก และบอน เป็นพืชล้มลุก พบได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย  มีสรรพ คุณเป็นยารักษาโรคในตำรายาแพทย์พื้นบ้านเช่น อาการโรคผิวหนัง ฝีหนอง  ใช้กัดเถาดานในท้อง แก้ท้องผูก แก้อักเสบ แก้ปวด  ดังนั้นงานวิจัยในครั้งนี้จึงทำการศึกษาฤทธิ์ทางพฤก ษเคมีของพืชทั้งสามชนิด โดยการสกัดต่อเนื่องด้วยวิธี soxhlet extraction  พบว่าอุตพิดและบุกคางคกพบสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ และพบสารกลุ่มสเตียรอยด์ในพืชทั้ง 3 ชนิด จากนั้ นศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระพบว่าอุตพิดและบอนมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้มีค่า IC50 ที่ 14 0.58,193.89 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามลำดับ ส่วนค่า IC50 ของสารสกัดบุกคางคกอาจพบที่ค่าความเข้มข้นของสารสกัดที่ใช้ทดสอบสูงกว่า 500 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร การทดสอบลา ยพิมพ์นิ้วมือด้วยเทคนิครงคเลขผิวบางนั้น พบว่าสารสกัดของพืชทั้ง 3 ชนิด ไม่พบแถบสารเมื่ออ่านผลด้วย UV 254 นาโนเมตร แต่เรืองแสงที่ UV 366 นาโนเมตร

References

ทิวธวัฒ นาพิรุณ, ดวงใจ ศุขเฉลิม, สรัญญา วัชโรทัย และ ทัศเนศวร์ เพชรคง. (2556). อนุกรมวิธานและพฤกษเคมีของพืชบุกบอนบนดินในอุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี. วารสารวนศาสตร์, 32(ฉบับพิเศษ), 71-84.

ศิรินรัตน์ ฉัตรธีระนันท์ และคณะ. (2556). การทดสอบองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของใบข่อยดำ. ว. วิทย. มข. 41(3) 723-730.

Ali K, Ashraf A, Biswas N. Analgesic, anti-inflammatory and antidiarrheal activities of ethanolic leaf extract of Typhonium trilobatum L. Schott. Asian. Pac. J.Trop.Biomed., 2012, 2, 722-726.

De S, Dey YN, Ghosh AK. Anti-inflammatory activity of methanolic extract of Amorphophallus paeoniifolius and its possible mechanism. Int J Pharma Biosci. 2010; 1:1-8.

Dey YN et al. Curative effect of Amorphophallus paeoniifolius tuber on experimental hemorrhoids in rats. J Ethnopharmacol. 2016 Nov 4; 192:183-191.

Sharstry RA, Biradar SM, Mahadevan KM, Habbu PV. Isolation and characterization of Secondary Metabolite from Amorphophallus paeoniifolius for Hepatoprotective activity. Res J Pharm Biol Chem Sci 2010; 1:429-37.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

03-03-2023