แนวทางการจัดการขยะบ้านป่ารวก ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ผู้แต่ง

  • เกวลี ดวงกำเหนิด วิทยาลัยเชียงราย
  • ภิญโญ สุโรจนานนท์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
  • สุเวช พิมน้ำเย็น วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
  • พยงค์ ขุนสะอาด วิทยาลัยเชียงราย
  • ธานัท นิตย์คำหาญ วิทยาลัยเชียงราย

คำสำคัญ:

แนวทางการจัดการขยะ, การสนทนากลุ่ม

บทคัดย่อ

             การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อหาแนวทางการจัดการขยะบ้านป่ารวก  ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย   และเพื่อประเมินแนวทางการจัดการขยะบ้านป่ารวก ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างคือ ตัวแทนครัวเรือนชุมชนบ้านป่ารวก ตำบลดงมะดะ  อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  จำนวน 82 หลังคาเรือน  และคณะกรรมการการจัดการขยะบ้านป่ารวก ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  วิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่   ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ผลการสนทนากลุ่ม  ได้แนวทางจัดการขยะโดยชุมชน     ควรจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและนำขยะไปใช้ประโยชน์ และการรณรงค์เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ผลการให้ความรู้ พบว่า  ก่อนทำกิจกรรมมีความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ  อยู่ในระดับปานกลาง  และหลังทำกิจกรรม มีความรู้อยู่ในระดับมาก  พฤติกรรมการคัดแยกขยะ  พบว่า   ก่อนการทำกิจกรรม   มีพฤติกรรมอยู่ในระดับปฏิบัติไม่ถูกต้อง   และพฤติกรรมการคัดแยกขยะหลังการดำเนินการ   อยู่ในระดับปฏิบัติถูกต้อง     

References

กรมควบคุมมลพิษ. (2544). ประเภทของมูลฝอย แหล่งก าเนิดมูลฝอย ปริมาณของมูลฝอยและคุณสมบัติของมูลฝอย. https://kb.pus.ac.th/psukb/bitstream/2010/9723/ 1/392675.pdf.

กรมควบคุมมลพิษ. (2550). การคัดแยกขยะมูลฝอย. https://www.bondon. go.th/images/abt/pdf/319.pdf.

ณิชชา บูรณสิงห์. (2558). การบริหารจัดการขยะ : กรณีจังหวัดสงขลาและกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข. (2535). ความหมายของมูลฝอย. https://scienceillustratedthailand.com/nature.

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข. (2535). ความหมายของมูลฝอย. https://scienceillustratedthailand.com/nature.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงมะดะ. (2561). รายงานข้อมูลประจำปี 2561. เชียงราย: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงมะดะ.

ศรินทร์ทิพย์ กริมเขียว. (2550). ความหมายของมูลฝอย. https://kb.pus.ac.th/psukb/bitstream/2010/9723/1/392675.pdf.

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม. (2559). ความหมายของมูลฝอย. https://adeq.or.th/ความหมายมูลฝอย.

สำนักงานคณะกรรมพัฒนำระบบรำชกำร. (2557). ความหมายและระดับของการมีส่วนร่วมและระดับของการมีส่วนร่วม. https://www2.opdc.go.th/special.php.

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. (2553). ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน. https://digital_collect.lib.buu.ac.th.

แนวทางการจัดการขยะบ้านป่ารวก ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

Downloads

เผยแพร่แล้ว

25-03-2023