ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์และคุณภาพการคัดแยกประเภทผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาลถลาง

ผู้แต่ง

  • อานุภัทร์ ศรีเพ็ชรใส วิทยาลัยเชียงราย

คำสำคัญ:

การคัดแยกผู้ป่วย (Triage), Under triage, Over triage, MOPH ED Triage

บทคัดย่อ

       การวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความถูกต้องของการคัดแยกระดับความฉุกเฉิน  และ  หาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์การคัดแยกประเภทผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาลถลาง  ประชากร  คือ   ผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่หอผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาลถลาง ระหว่าง วันที่  1  มิถุนายน  ถึง  31  กรกฎาคม พ.ศ. 2565    จำนวน   3,382   คน    ใช้สูตรการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ   Daniel เท่ากับ  345 คน  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ  เก็บข้อมูลโดยใช้แบบบันทึก  การเก็บข้อมูล ประกอบด้วย  4  ส่วน  ได้แก่ คุณลักษณะส่วนบุคคล การคัดแยกระดับความฉุกเฉินโดยบุคลากรทางการแพทย์    ช่วงระยะเวลาที่ผู้ป่วยฉุกเฉินมาใช้บริการ   และผลลัพธ์การคัดแยกระดับความฉุกเฉินที่ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน  MOPH  ED  Triage  โดยที่แบบบันทึกการเก็บข้อมูลผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน  และนำไปทดลองใช้      เพื่อวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาค มากกว่า  0.7   วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ไคสแควร์   ผลการวิจัยพบว่าการคัดแยกระดับความฉุกเฉินของผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาลถลาง     โดยบุคลากรทางการแพทย์ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ National Patient Goal  โดยมี Under triage  เท่ากับ  11.01% และการจำหน่ายผู้ป่วยออกจากหอผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉินมีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์การคัดแยกระดับความฉุกเฉินตามเกณฑ์มาตรฐาน MOPH ED Triage  ( gif.latex?\chi2 = 13.142 ,  P-value = 0.001)

References

พนอ เตชะอธิก และ ปริวัฒน์ ภู่เงิน. (2557). กระบวนการคัดแยกผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน : Essential knowledge in emergency care. (พิมพ์ครั้งที่ 1). ขอนแก่น: สำนักพิมพ์คลังนานา.

สำนักวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. (2561). MOPH ED Triage. (พิมพ์ครั้งที่ 1). นนทบุรี: กระทรวงสาธารณสุข.

Christ M, Grossmann F, Winter D, Bingisser R, Platz E. (2010). Modern Triage in the Emergency Department. Deutsches Arzteblatt International. 107(50), 892-898.

Yurkova, Wolf. (2011). Under-triage as a significant factor affecting transfer time between the emergency department and the intensive unit. Journal of Emergency Nursing. 37(5), 491-496.

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์และคุณภาพการคัดแยกประเภทผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาลถลาง

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-06-2023