พฤติกรรมการป้องกันการจมน้ำที่มีความสัมพันธ์กับทักษะการว่ายน้ำของเด็กวัยเรียนเขตตำบลโพธิ์เก้าต้น จังหวัดลพบุรี

ผู้แต่ง

  • สุมาลี แก้วไทย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จังหวัดลพบุรี
  • อมรศักดิ์ โพธิ์อ่ำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คำสำคัญ:

เด็กวัยเรียน, ทักษะการว่ายน้ำ, พฤติกรรมการป้องกันการจมน้ำ

บทคัดย่อ

          การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมการป้องกันการจมน้ำที่มีความสัมพันธ์กับทักษะการว่ายน้ำของเด็กวัยเรียนในเขตตำบลโพธิ์เก้าต้น จังหวัดลพบุรี ประชากรคือ เด็กวัยเรียนที่มีอายุระหว่าง 6-12 ปี จำนวน 299 คน โดยใช้สูตรการคำนวณกลุ่มตัวอย่างของ Daniel ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 180 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ  เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม  ประกอบด้วย  คุณลักษณะส่วนบุคคล พฤติกรรมการป้องกันการจมน้ำ  และทักษะการว่ายน้ำ   ทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยแบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน แล ะนำไปทดลองใช้เพื่อวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.87 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิ จัยพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทักษะการว่ายน้ำของเด็กวัยเรียนเขตตำบลโพ ธิ์เก้าต้น จังหวัดลพบุรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประกอบด้วย  ความสามารถในการลอยตัวในน้ำ การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการจมน้ำ การจัดสภาพแวดล้อมให้ปล อดภัย การเข้าถึงทรัพยากรป้องกันการจมน้ำ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตามลำดับ ดังนั้นผู้วิ จัยจะนำตัวแปรจากผลการวิจัยมาใช้ในการออกแบบโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันการจมน้ำของเด็กวัยเรียนเขตตำบลโพธิ์เก้าต้น จังหวัดลพบุรี

References

เพชรรัตน์ บุนนาค. (2560). การจมน้ำในเด็ก. ธรรมศาสตร์เวชสาร; 17(1): 109-114.

ส้ม เอกเฉลิมเกียรติ. (2549). ทบทวนวรรณกรรมการจมน้ำของเด็ก. กรุงเทพมหานคร: สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.

สุชาดา เกิดมงคลการ. (2557). สถานการณ์การจมน้ำของเด็กไทย ปี พ.ศ.2557. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์; 46(10). สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.

สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค. (2562). จำนวนและอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15ปี ปี พ.ศ. 2556-2560 จำแนกรายจังหวัด. http://www.thaincd.com/document/file/drowning/3_จำนวนและอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำ.pdf.

Best, John W. (1977). Research is Evaluation. (3rd ed). Englewod cliffs: N.J. Prentice Hall.

Bloom, B. S. (1975). Taxonomt of Education. David McKay Company Inc., New York.

Cobb, S. (1976). “Social Support as a Moderator of Life Stress”. Psycosomatic Medicine. 38 September-October): 300-314.

Cronbach. (1997). Essentials of Psychological Testing. New York: Harper and Row.

Daniel W. W. (2010). Biostatistics: Basic Concepts and Methodology for the Health Sciences. (9thed). New York: John Wiley & Sons.

Green, L. W., & Kreuter, M. W. (1991). Health promotion planning: An education and environmental approach. Toronto: Mayfield Publishing Company.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-09-2023