การสอบสวนการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด A ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น วันที่ 2 - 16 พฤศจิกายน 2565

ผู้แต่ง

  • เครือวัลย์ อินทอง -
  • วรรณิสา สุภโส
  • กิ่งแก้ว แก้วกัลป์

คำสำคัญ:

การระบาด, ไข้หวัดใหญ่, ปัจจัยเสี่ยง, ปัจจัยป้องกัน, โรงเรียน

บทคัดย่อ

การสอบสวนการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 2 - 16 พฤศจิกายน 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรค และยืนยันการระบาด ศึกษาลักษณะการระบาดของโรค สาเหตุการระบาด และเสนอแนะแนวทางในการควบคุม และป้องกันโรค วิธีการศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา โดยรวบรวมข้อมูลประวัติการรักษาของผู้ป่วย สอบถามนักเรียน และบุคลากร ศึกษาข้อมูลผู้ป่วยเปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง และค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม ศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์ ใช้วิธีการศึกษาย้อนหลังแบบมีกลุ่มควบคุม และศึกษาทางห้องปฏิบัติการ โดยเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ด้วยวิธี RT-PCR ผลการสอบสวนพบผู้ที่มีอาการเข้าได้ตามนิยามโรคไข้หวัดใหญ่ 153 ราย จากประชากรทั้งหมด 784 คน คิดเป็นอัตราป่วยร้อยละ 19.52 อัตราส่วนผู้ป่วยเพศชายต่อเพศหญิง 1:1.19 ผู้ป่วยทุกรายมีอาการไข้ ไอ รองลงมาคือ น้ำมูก ร้อยละ 90.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 6/1 ป่วยมากที่สุดร้อยละ 9.80 พบผู้ป่วยเรือนนอนปาริชาติ มากที่สุดร้อยละ 16.34 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบสารพันธุกรรม ของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาลชนิด A สายพันธุ์ H3 ปัจจัยเสี่ยงในการระบาด ได้แก่ การสัมผัสใกล้ชิดกับผู้มีอาการ (OR=4.96, 95%CI=3.21-7.65) การใช้ภาชนะรับประทานร่วมกัน (OR=6.19, 95%CI=3.27-11.70) การใช้เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มร่วมกัน (OR=4.21, 95%CI=1.41- 12.54) ปัจจัยป้องกันในครั้งนี้ ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย (OR=0.47, 95%CI=0.30-0.74) การล้างมือบ่อยๆ (OR=0.37, 95%CI=0.25-0.52) และการเว้นระยะห่าง (OR=0.14, 95%CI=0.09- 0.21) ภายหลังการดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ทำให้การระบาดสงบลงและพบผู้ป่วยรายสุดท้าย ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 และเฝ้าระวังต่ออีก 14 วัน ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่   

References

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข [อินเตอร์เน็ต]. นนทบุรี: สำนักงาน; 2565 ไข้หวัดใหญ่ (Influenza, FLU). [เข้าถึงเมื่อ 30 พ.ย. 2565]; เข้าถึงได้จาก https://ddc.moph.go.th/ disease_detail.php?d=13

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2565. วารสารกรมควบคุมโรค[อินเตอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 2 ธ.ค. 2565]; 2565. เข้าถึงได้จาก https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/DOE_flu_41.2565.pdf

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. นิยามโรคและแนวทางการรายงานโรคติดต่อ ที่ต้องเฝ้าระวังในประเทศไทย[อินเตอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 10 ธ.ค. 2565]; 2563:73-74,298. เข้าถึงได้จาก https://ddc.moph.go.th/doe/journal_detail.php?publish=11198

ธนาสิทธิ์ วิจิตราพันธ์. การสอบสวนโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เดือนสิงหาคม 2561. วารสารสาธารณสุขล้านนา [อินเตอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 25 พ.ย. 2565]; 2562:1:26 - 34. เข้าถึงได้จาก https://he02.tci-thaijo.org/index.php/LPHJ/article/view/164559/138901

พิษณุพร สายคำทอน, สุมาลี แก้วเนย, อชิรญาณ์ นัยเนตร. การสอบสวนการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ โรงเรียนประจำแห่งหนึ่ง อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 7 กันยายน 2565. วารสารวิชาการป้องกันควบคุมโรค สคร.2 พิษณุโลก ล้านนา [อินเตอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 25 พ.ย. 2565]; เข้าถึงได้จาก https://he01.tci-thaijo.org/index.php/dpcphs/article/view/259372/175351

ธนัญญา สุทธวงค์, วัลภา ศรีสุภาพ, รุ่งกานต์ แสงศิริ, พิริยะ วตะกูลสิน, กอบศักดิ์ ภู่เอี่ยม,

จตุพร เสือมี, และคณะ. การสอบสวนการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด A/H1N1 ในเรือนจำแห่งหนึ่ง จังหวัดพิษณุโลก เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561. วารสารรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา [อินเตอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 25 พ.ย. 2565]; 2562:23:341 - 349. เข้าถึงได้จาก https://ddc.moph.go.th/ uploads/files/ 00c8b1ed75ddc3597ece9943 854dac53.pdf

ชรัฐพร จิตรพีระ, ศุภณัฐ วงศานุพัทธ์, ภูรินุช ศาลากิจ, ปรางค์ศิริ นาแหลม, เทวพร จานนอก และคณะ. การสอบสวนโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียนการศึกษาพิเศษแห่งหนึ่งในอ าเภอเมืองจังหวัดแพร่ ปี2561. วารสารควบคุมโรค [อินเตอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 2 ธ.ค. 2565]; 2565:1:227 - 238. เข้าถึงได้จาก https://he01.tci-thaijo.org/index.php/DCJ/article/view/248329/172596

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-09-2023

ฉบับ

บท

รายงานการสอบสวนทางระบาดวิทยาฉบับสมบูรณ์