การวิเคราะห์ทักษะกีฬาแบดมินตันที่ส่งผลต่อการทำคะแนน : กรณีศึกษา นักกีฬาแบดมินตันประเภทหญิงเดี่ยว ทีมชาติไทย

Main Article Content

อนุสรา หัสกุล
ณัฐสุดา ดีขุนทด
วรเมธ ประจงใจ
ณัฐธิดา บังเมฆ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะที่ส่งผลต่อการได้คะแนนและเสียคะแนนของนักกีฬาแบดมินตันประเภทหญิงเดี่ยวทีมชาติไทย          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักกีฬาแบดมินตันประเภทหญิงเดี่ยวทีมชาติไทย จำนวน 3 คน ซึ่งได้มาจากการคัดเลือกอย่างเฉพาะเจาะจง โดยมีอันดับโลกอยู่ระหว่าง 1-30 ของโลก และเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตัน รายการ Yonex Thailand Open 2020 รายการ Toyota Thailand Open 2020 และรายการ Yonex All England Open Badminton Championships 2021 รวมทั้งสิ้น 3 รายการ จำนวน 17 เกมส์การแข่งขัน โดยผู้วิจัยจะนำไฟล์บันทึกภาพการแข่งขันทั้งหมดมาวิเคราะห์ทักษะที่ได้คะแนน และทักษะที่เสียคะแนน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Kinovea และนำผลการวิเคราะห์ที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ


     ผลการวิจัยพบว่านักกีฬาแบดมินตันประเภทหญิงเดี่ยวทีมชาติไทยมีทักษะที่ได้คะแนนและเกิดขึ้นสูงสุด ได้แก่ ลูกตบ (82.33±39.00 ครั้ง)      ลูกงัดหรือลูกโยน (59.33±18.77 ครั้ง) ลูกหยอด (35.00±12.77 ครั้ง) ตามลำดับ และมีทักษะที่เสียคะแนนและเกิดขึ้นสูงสุด คือ รับลูกตบ (130.33±30.04 ครั้ง) รับลูกหยอด (98.67±37.23 ครั้ง) และเสิร์ฟเสีย (5.67±6.35 ครั้ง) ตามลำดับ  สรุปได้ว่านักกีฬาแบดมินตันประเภทหญิงเดี่ยวทีมชาติไทยได้คะแนนจากทักษะลูกตบเป็นหลัก และเสียคะแนนจากการรับลูกตบเป็นหลักเช่นกัน ดังนั้นสามารถนำผลการวิจัยที่ได้ไปเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับผู้ฝึกสอน ทำการปรับปรุงรูปแบบการฝึกซ้อมให้กับนักกีฬาเพื่อให้มีความเฉพาะเจาะจงและสอดคล้องกับสถานการณ์การแข่งขัน      ได้ต่อไป                                                                               

Article Details

บท
บทความวิจัย