ความเข้มแข็งทางจิตใจ : กรณีศึกษานักกีฬาฟุตบอลในจังหวัดอุตรดิตถ์

Main Article Content

กิตติ์ คุณกิตติ
อัครพล ไชยคิรินทร์
เบญจพล มาติดต่อ

บทคัดย่อ

การทำวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้มแข็งทางจิตใจของนักฟุตบอลในจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักฟุตบอลในจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน 25 คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยที่ทุกคนสมัครใจในการเข้าร่วม รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยด้านความเข้มแข็งทางจิตใจอยู่ในระดับสูงทุกด้าน โดยเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านความมุ่งมั่นต่อเป้าหมาย (22.44) ด้านการตระหนักถึงสิ่งที่ดีทีสุดในตนเอง (22.35) ด้านความพากเพียรอุตสาหะ (22.23) ด้านอัตมโนทัศน์ด้านจิตใจ (22.11) ด้านศักยภาพ (22.11) ด้านความรู้สึกถึงคุณค่าของงาน (22.11) ด้านการรวบรวมความตั้งใจเฉพาะงานที่ทำอยู่ (21.87) ด้านความรู้สึกในทางบวกเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง (21.87) ด้านความเชื่อมั่นในความสามารถเฉพาะอย่างของตนเอง (21.75) ด้านความคิดในแง่บวก (21.72) ด้านความคุ้นเคยกับงาน (21.39) และด้านการจัดการกับความเครียดให้ลดน้อยลง (20.88) 

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมพลศึกษา. (2556). จิตวิทยาการกีฬา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์.

Loehr. (1986). Mental toughness training for sports : Achieving athletic excellence. Lexington, MA: Stephen

Greene.

ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร และวิชัย จุลวนิชย์พงษ์. (2553). การพัฒนาแบบสอบถามความเข้มแข็มทางจิตใจ

ฉบับภาษาไทย. วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา, 7(2), 1-14.

นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร วิมลมาศ ประชากุล ชูศักดิ์ พัฒนะมนตรี ฉัตรกมล สิงห์น้อย และอนุสรณ์ มนตรี. (2554). ความเข้มแข็ง

ทางจิตใจของนักกีฬาเซปักตระกร้อหญิงที่มีความสามารถสูง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, 11(2), 274-287.

วิทวัส ศรีโนยางค์. (2552). การศึกษาความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาทีมชาติไทยประเภททีมและประเภทบุคคลที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 ณ จังหวัดนครราชสีมา (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ.

กุลธิดา เธียรผาติ. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างเข้มแข็งทางจิตใจกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักกีฬารักบี้ฟุตบอล (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). ชลบุรี: คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา.

ฉัตรกลม สิงห์น้อย. (2556). จิตวิทยาการกีฬา (เอกสารประกอบการสอน). ชลบุรี: คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา.

Bandura, A. (1997). Social Learning Theory. New York: General Learning Press.

Maslow, AH. (1954). Motivation and Personality. New York: Harper.

Corey, G. (2004). Theory & Practice of Group Counseling. 6th Ed. Belmont, CA: Thomson Brook/Cole.

สฤษฎิเดช สุมงคล วิมลมาศ ประชากุล และพรพล พิมพาพร. (2562). ความเข้มแข็งทางจิตใจและสภาวะลื่นไหลของนักกีฬา เทควันโดประเภทต่อสู้. วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนากา, 45(2), 221-231.

Line, D., Stein, R., Rune, G., and Rune, H., (2017). Mental toughness in elite and sub-elite female soccer players. Journal of Applied Sports Sciences, 29(1), 77-85.