ผลของการฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อร่วมกับการฝึกสมาธิที่มีต่อความแม่นยำ ในการทำประตูแบบเลย์อัพในนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Main Article Content

พนิดา ชูเวช
ปริวัตร ปาโส
พรรณเชษฐ์ พินิจธนสาร

บทคัดย่อ

                    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อร่วมกับการฝึกสมาธิต่อความแม่นยำในการทำประตูแบบเลย์อัพของนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างจำนวน 36 คนจากการสุ่มเจาะจง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มเพื่อเข้าโปรแกรม 8 สัปดาห์ ดังนี้ กลุ่มทดลองเข้าโปรแกรมฝึกด้วยน้ำหนักร่วมกับการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ กลุ่มควบคุมเข้าร่วมการฝึกด้วยน้ำหนักเพียงอย่างเดียว เก็บข้อมูลก่อน และหลังฝึกด้วยแบบทดสอบคะแนนความแม่นยำในการทำกระตูแบบเลย์อัพ 60  วินาที วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า t กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


                        ผลการวิจัยพบว่า ความแม่นยำของกลุ่มทดลองเพิ่มขึ้น (45.68%) ในขณะที่กลุ่มควบคุมเพิ่มขึ้น (35.52%) ความแม่นยำเฉลี่ยหลังฝึกทั้ง 2 กลุ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลุ่มทดลองมีคะแนนความแม่นยำสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  การฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อควบคู่กับการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติส่งผลต่อความแม่นยำในการทำประตูแบบเลย์อัพในระดับดีมาก (Effect size d =1.28)

Article Details

บท
บทความวิจัย