บรรณาธิการ   นายแพทย์สมิทธิ์           สร้อยมาดี

รองบรรณาธิการ

นายแพทย์บัณฑิต             วรรณศุภผล

ดร.เรืองสิทธิ์                     เนตรนวลใย

คณะผู้จัดทำวารสาร

๑.นางสาวเยาวรีย์              ดอเลาะ               

๒.ดร.เรืองสิทธิ์                  เนตรนวลใย          

๓.นางสาวนิศารัตน์            ขุนสวัสดิ์             

๔.นายทวีศักดิ์                   ปราบทุกข์           

๕.นายวุฒิชัย                     ช่างคิด