กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ   นายแพทย์สมิทธิ์           สร้อยมาดี

รองบรรณาธิการ

ดร.เรืองสิทธิ์                     เนตรนวลใย

นายแพทย์บัณฑิต             วรรณศุภผล

คณะผู้จัดทำวารสาร

๑.นางสาวเยาวรีย์              ดอเลาะ               

๒.ดร.เรืองสิทธิ์                  เนตรนวลใย          

๓.นายวุฒิชัย                      ช่างคิด        

๔.นายทวีศักดิ์                   ปราบทุกข์           

๕. นางสาวนิศารัตน์            ขุนสวัสดิ์