ผลของการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยต่อระดับน้ำตาลสะสม(HbA1c) ในผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ ตำบลดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ปี 2566

ผู้แต่ง

  • จุฬาลักษณ์ สินธุเขต -

คำสำคัญ:

การเยี่ยมบ้าน, HbA1c

บทคัดย่อ

     การศึกษานี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experiment) แบบวัดก่อนหลัง (Pre – Post test design) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับน้ำตาลสะสม(HbA1c) ในผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ ตำบลดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ปี 2566 และการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยต่อระดับน้ำตาลสะสม(HbA1c) ในผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ ตำบลดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ปี 2566 มีระยะเวลาการศึกษา ระหว่าง เดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2566 รวม 7 เดือน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ ตำบลดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร มี HbA1C > 7 ในเขตตำบลดงหลวง ในปี 2565 ที่สมัครใจเข้าร่วมโปรแกรม จำนวน 20 ราย เก็บข้อมูลจากแบบบันทึก HbA1c วิเคราะห์ข้อมูลโดย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Dependent t – test และ การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

     ผลการศึกษา พบว่า ระดับน้ำตาลสะสม(HbA1c) ในผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ ตำบลดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ปี 2566 ก่อนดำเนินการ มีระดับน้ำตาลสะสม(HbA1c) มากกว่า 7 ร้อยละ 100 หลังดำเนินการ มีระดับน้ำตาลสะสม(HbA1c) มากกว่า 7 ร้อยละ 75.00 และระดับน้ำตาลสะสม(HbA1c) ในผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ ตำบลดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ปี 2566 ก่อนและหลังดำเนินการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ หลังดำเนินการมีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับน้ำตาลสะสม(HbA1c) ดีขึ้น

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-31