กรณีศึกษา การประยุกต์ใช้ทฤษฏีของโอเร็มกับการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว

ผู้แต่ง

  • ทัตชญา สุนทราเมธากร

คำสำคัญ:

ภาวะหัวใจล้มเหลว, การดูแลตนเอง, ทฤษฏีของโอเร็ม

บทคัดย่อ

     ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวมีปัญหาที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ผู้ป่วยจำเป็นต้องดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันอาการกำเริบและภาวะแทรกซ้อนต่างๆเมื่อกลับไปบ้านผู้ป่วยที่มีความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม ส่งผลต่อการลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนและการกลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาล ทฤษฎีของโอเร็มเป็นทฤษฏีทางการพยาบาลในระดับกว้าง ซึ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลายในวิชาชีพพยาบาลและมีการนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการพยาบาล ทฤษฎีของโอเร็มประกอบด้วย 3 ทฤษฎีหลักที่มีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ ทฤษฎีการดูแลตนเองได้อธิบายความสามารถในการดูแลตนเองและความต้องการการดูแลตนเองทั้งหมด ทฤษฎีความพร่องในการดูแลตนเองได้กล่าวถึงความไม่สมดุลของความสามารถของบุคคลและความต้องการการดูแลตนเองทั้งหมด เมื่อบุคคลมีความต้องการมากกว่าความสามารถที่จะกระทำได้จะอยู่ในภาวะต้องการความช่วยเหลือการพยาบาล และทฤษฎีระบบการพยาบาลได้อธิบายถึงการช่วยเหลือปฏิบัติกิจกรรมแทนบุคคลและช่วยให้บุคคลสามารถดูแลตนเองได้อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิต สุขภาพและความผาสุกของบุคคลนั้นๆ ดังนั้นบทบาทของพยาบาลที่สำคัญในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว คือ การส่งเสริมความสามารถการดูแลตนเอง ซึ่งนอกจากการให้ความรู้ การให้คำแนะนำการเป็นที่ปรึกษาและให้กำลังใจเมื่อผู้ป่วยเกิดปัญหาแล้ว ยังเป็นผู้ประสานความร่วมมือระหว่างบุคลากรทีมสุขภาพกับผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษาและดูแลตนเองของผู้ป่วยอย่างเต็มศักยภาพ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-31