การพยาบาลให้คำปรึกษาผู้ป่วยเอชไอวีที่มีภาวะแทรกซ้อนจากยาต้านไวรัส : กรณีศึกษา

ผู้แต่ง

  • วาสนา ท้วมแสง โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

คำสำคัญ:

การพยาบาล, การให้คำปรึกษา, ผู้ป่วยเอชไอวี, ยาต้านไวรัส

บทคัดย่อ

     วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษากระบวนการพยาบาลและการให้คำปรึกษาผู้ป่วยเอชไอวีที่มีภาวะแทรกซ้อนจากยาต้านไวรัส
     ผลการศึกษา: ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 42 ปี มารับคำปรึกษาที่คลินิกให้การปรึกษาวันที่ 2 มีนาคม 2566 ด้วยอาการสำคัญ หายใจเหนื่อย มีก้อนที่คอด้านซ้าย แผลในปาก รับประทานอาหารได้น้อย 3 สัปดาห์ ก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยตรวจเลือด พบว่าติดเชื้อเอชไอวีจากสามีปี 2564 รับประทานยาไม่ต่อเนื่อง หลังรับประทานยาต้านไวรัสมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน และมีอาการตับอักเสบ มีความท้อแท้ จึงหยุดรับประทานยาบ่อย ระยะก่อนให้คำปรึกษา สร้างสัมพันธภาพ และค้นหาปัญหาผู้ป่วย ระยะให้คำปรึกษาผู้ป่วยขาดความรู้เรื่องยาและวิธีการปฏิบัติตัว มีภาวะแทรกซ้อนจากยาต้านไวรัส มีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากโรคฉวยโอกาส ร่วม
กับสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย ได้รับการเปลี่ยนยาและให้คำแนะนาร่วมกับมารดา ระยะหลังให้คำปรึกษา ติดตามการดูแลรักษาต่อเนื่อง ผู้ป่วยได้รับยาต่อเนื่องสม่ำเสมอ ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องขึ้น มารดามารับยาแทนบางครั้ง
     สรุป: บทบาทของพยาบาลผู้ดูแลและให้คำปรึกษามีส่วนช่วยให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ได้เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยา การรักษาสุขภาพ และให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาและรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ดูแล

References

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. (2565). แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี ประเทศไทย ปี 2565. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์อักษร กราฟฟิกแอนด์ดีไซน์.

ขนิษฐา สุขทอง. (2564). การพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ที่มีโรคร่วมวัณโรคปอด: กรณีศึกษา. วารสารโรงพยาบาลสิงห์บุรี: 30(2); 95-108.

พรศิริ พันธสี. (2559). กระบวนการพยาบาล& แบบแผนสุขภาพ: การประยุกต์ใช้ทางคลินิก. พิมพ์ครั้งที่18. ห้างหุ้นส่วนจํากัด พิมพ์อักษร.

เพ็ญพักตร์อุทิศ, ชมพูนุช โสภาจารีย์, ปริยศ กิตติธีระศักดิ์. (2560). คู่มือการดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ แบบองค์รวม. โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

รัฐการต์ ปาระมี.(2563). ความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเอดส์ โรงพยาบาลแม่สาย. เชียงรายวารสาร:12;31-43.

Orem, D. E., Taylor, S. G., & Renpenning, K. M. (2001). Nursing: Concepts of practice. St. Louis: Mosby.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-02-29 — Updated on 2024-03-03

Versions