การศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้วยตนเองผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ไม่พึ่ง อินซูลินในพื้นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีพัฒนา ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้แต่ง

  • ศิริเพ็ญ โพธิสาย
  • วิสุดา โยลัย
  • ธวัชวงศ์ชัย ไตรทิพย์

คำสำคัญ:

ผู้สูงอายุ, พฤติกรรมสุขภาพ, การดูแลตนเอง, ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ไม่พึ่งอินซูลิน

บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้วยตนเองของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ไม่พึ่งอินซูลินและเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้วยตนเองของผู้สูงอายุที่ปุวยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ไม่พึ่ง
อินซูลิน กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 75 คน ในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีพัฒนา ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ วิธีการศึกษา: ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ ในกลุ่มตัวอย่างทำการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ในการหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุดและค่าสูงสุด และในการหาความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้วยตนเองผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ไม่พึ่งอินซูลิน โดยการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานค่าไคสแควร์ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน
ผลการศึกษา: พบว่าพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้วยตนเองของผู้สูงอายุที่ปุวยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ไม่พึ่งอินซูลิน อยู่ในระดับสูง และพบว่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้วยตนเองของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ไม่พึ่งอินซูลิน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 (gif.latex?^{x^{2}} = 5.19, p-value = 0.02) และความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ไม่พึ่งอินซูลิน มีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 (r = 0.307, p-value = 0.007)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-29