การประเมินผลงานด้านสาธารณสุขตามแนว OKRs ในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้แต่ง

  • กนกวรรณ เอี่ยมชัย พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
  • ชูศักดิ์ ยืนนาน พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
  • โกสุม สาลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กองตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข

คำสำคัญ:

OKRs, ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข, ประเมินผล

บทคัดย่อ

     การดำเนินงานด้านสุขภาพตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขจะมีความสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ประเมินผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ในการดำเนินงานนั้นการกาหนดแผนงานและเป้าหมายเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่ง แนวคิดวิธีการตั้งเป้าหมายเพื่อวัดผลความสำเร็จ Objective and Key Results (OKRs) ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพที่ช่วยให้การปฏิบัติงานด้านสุขภาพมีเป้าหมายตั้งแต่ระดับหน่วยงานใหญ่ จนถึงเป้าหมายของบุคลากรสุขภาพระดับปฏิบัติการ ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมีความยืดหยุ่นในการกำหนดเป้าหมายแบบบนลงล่าง (Top-Down) และจากล่างขึ้นบน (Bottom-Up) ผลการประเมินงานด้านสุขภาพคือการพัฒนาคุณภาพการบริการของสถานบริการทุกระดับ และถ่ายระดับผลลัพธ์เป้าหมายไปยังกลุ่มงานต่างๆ โดยกำหนดความเชื่อมโยงของ OKRs แต่ละระดับเข้าด้วยกัน อีกทั้งกระบวนการ OKRs เป็นการยกระดับการพัฒนางานของผู้ปฏิบัติงาน สร้างความร่วมมือกันทุกฝ่ายจากการที่การตั้งผลลัพธ์เป้าหมายมาจากผู้ปฏิบัติ ช่วยให้ผู้ปฏิบัติแต่ละระดับได้เห็นขั้นตอนของการพัฒนางานไปถึงเป้าหมายได้อย่างชัดเจน ผลการดาเนินงานถ้าสามารถทำได้บรรลุวัตถุประสงค์ จะส่งผลต่อคุณภาพการบริการและผู้รับบริการได้รัประโยชน์สูงสุดจากการพัฒนางาน เนื่องจากแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น สะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการบริหารองค์กรของแต่ละพื้นที่นั้นๆ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-06