ผลของอุณหภูมิและความเร็วลมที่มีต่อจลนพลศาสตร์การอบแห้งเมล็ดกาแฟด้วยความร้อนจาก ชีวมวลโดยใช้เทคนิคฟลูอิดไดซ์เบด

ผู้แต่ง

  • เจษฎา วิเศษมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
  • สำรวม โกศลานันท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

คำสำคัญ:

การอบแห้ง, ฟลูอิดไดซ์เบด, เมล็ดกาแฟ

บทคัดย่อ

             งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเร็วลมและอุณหภูมิที่ส่งผลต่อการอบแห้งเมล็ดกาแฟ  (อาราบิก้า)  ด้วยความร้อนจากชีวมวลโดยใช้เทคนิคฟลูอิดไดซ์เบด   โดยใช้เครื่องอบแห้งฟลูอิดไดซ์เบดที่ปรับปรุง จากเดิมที่ใช้ความร้อนจากฮีตเตอร์เปลี่ยนเป็นการใช้ความร้อนจากเตาเผ่าถ่านเป็นแหล่งให้ความร้อน  โดยตัวเบดมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20  cm  สูง  100  cm  ใช้โบลเวอร์ขนาด  1.25  kW  มีไซโคลนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 24  cm สูง 122  cm ใช้ท่อกัลวาไนซ์ขนาด 4 in เป็นท่อส่งลมตลอดทั้งตัวเครื่องอบแห้ง ในส่วนเมล็ดกาแฟที่ใช้ในการทดสอบเป็นสายพันธ์อาราบิก้า     มีความชื้นเริ่มต้นประมาณ 52.76%  (มาตรฐานแห้ง)  การอบแต่ละครั้งใช้เมล็ดกาแฟครั้งละ 50 g  อุณหภูมิอากาศที่ใช้ในการอบ 55  70 85  และ  100 oC  ตามลำดับ ความเร็วของอากาศที่ใช้ในการอบแห้งเท่ากับ  5  6  และ  7  m/s และความชื้นสุดท้ายของเมล็ดกาแฟจะอบให้ได้ตามมารตฐานตามท้องตลาดอยู่ที่ 12% (มาตรฐานแห้ง)

              จากการทดลอง  พบว่า  เมื่ออุณหภูมิและความเร็วลมเพิ่มขึ้นอัตราการอบแห้งก็จะเพิ่มขึ้น   ในขณะที่ความสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะมีแนวโน้มลดลง   โดยอัตราการอบแห้งสูงสุดมีค่า  1.381±0.0061  gWater/min  ที่อุณหภูมิและความเร็วลม 100 oC  และ  7 m/s ตามลำดับ และความสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะต่ำสุดมีค่า 6345.25±50 MJ/Kg ที่อุณหภูมิและความเร็วลม 100 oC และ 5 m/s ตามลำดับ

References

เจษฎา วิเศษมณี และ สำรวม โกศลานันท์ (2563). อิทธิพลของความเร็วลมและอุณหภูมิที่ส่งผลต่อการอบแห้งเมล็ดข้าวโพดด้วยเทคนิคฟลูอิดไดซ์เบด. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี. 18(2), 169-176.

วรเมธ ทัดทอง, สมิทธ์ เอี่ยมสะอาด และ พงษ์เจต พรหมวงศ์. (2546). การศึกษาคุณลักษณะการอบแห้งเมล็ด กาแฟด้วยเทคนิคฟลุอิดไดซ์เบด. ใน การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 17, 15-17 ตุลาคม 2546. ปราจีนบุรี: สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย.

BeansHerb. (2017). ส่ ว น ป ร ะ ก อบ ข อ ง เ ช อ รี่ ก า แ ฟ . https://beanshere. com/posts/coffee-cherryphysiology-3.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

15-02-2023