การคำนวณขนาดตัวอย่างในการออกแบบการทดลอง

ผู้แต่ง

  • วัฒนา ชยธวัช มหาวิทยาลัยปทุมธานี
  • พุทธิพงษ์ จรูญสิริพันธ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

คำสำคัญ:

ขนาดอิทธิพล, อำนาจทดสอบ, ความคลาดเคลื่อนชนิดที่ 1

บทคัดย่อ

            การคำนวณขนาดตัวอย่างในงานวิจัยเชิงทดลอง เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นสูตรที่ใช้ความคลาดเคลื่อนชนิดที่  1   อำนาจทดสอบ  (1 - ความคลาดเคลื่อนชนิดที่ 2)   และขนาดอิทธิพล   (ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยหารด้วย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)    เพื่อใช้ในการกำหนดขนาดตัวอย่างที่มาจาก    ประชากรที่มีการกระจาย     แบบปกติ      (  Normal populations )  โดยรู้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงค่า  แม้ว่าค่าเฉลี่ยของประชากรจะเปลี่ยนแปลงไป  ทำให้สามารถกำหนดขนาดของความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่ต้องการตรวจจับความแตกต่าง  (ขนาดอิทธิพล)  และสามารถกำหนดความเสี่ยงตามความประสงค์กับความคลาดเคลื่อนชนิดที่  1   (ความเสี่ยงของผู้ผลิต)  และความเคลื่อนเคลื่อนชนิดที่ 2 (ความเสี่ยงของผู้บริโภค) ได้ ซึ่งสามารถใช้สูตรนี้โดยใช้ค่าขนาดอิทธิพลตามข้อเสนอแนะของโคเฮน  (Cohen)   ที่ไม่ต้องทราบค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนแต่อย่างใด    การจะเลือกขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม   ในการตรวจจับความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะมีขนาดเท่าใดก็ขึ้นกับงบประมาณในการทำวิจัยด้วย

References

Bartlett, J. (2021). A Guide to G*Power, jamovi, and Superpower Version 1.3 (06/07/2021). https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjh2IOD7Jr0AhVx8XMBHRVvAdQQFnoECAMQAw&url=https%3A%2F%2Fosf.io%2Fzqphw%2Fdownload&usg=AOvVaw196Jge9JYwy6HoDTA_R05T.

Brainerd, S. (n.d.). Basic Statistics Sample size ?. OHSU OGI Class ECE-580-DOE: Statistical Process Control and Design of Experiments.https://myplace.frontier.com/~stevebrainerd1/STATISTICS/ECE-580-DOE%20WEEK%203_files/Sample_size_deter.pdf.

Bluman, A.G. (1998). Elementary Statistics. (3rd ed). Boston: WBC McGraw-Hill.

CinCalc.com. (2021). Sample Size Calculator Determines the minimum number of subjects for adequate study power. https://clincalc.com/ stats/samplesize.aspx.

Cochran, W. G. (1977). Sampling techniques. (3rd ed). New York: John Wiley & Sons.

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. (2nd ed). New Jersy: Lawrence Erlbaum Associates.

Faul, F., Erdfelder, E., Buchner, A., and Lang, A.-G. (2009). Statistical power analyses using G*Power 3.1: Tests for correlation and regression analyses. Behavior Research Methods. 41, 1149-1160.

Groebner, D.F., Shannon, P.W., Fry, P.C., and Smith, K.D. (2018). Business Statistics: A DecisionMaking Approach. (10th ed). Harlow, England: Pearson.

Krejcie, R. V., and Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement. 30, 607-610.

Mathai, A. and Haubold, H. (2017). Sampling distributions. In Probability and Statistics: A

Course for Physicists and Engineers (pp. 259-302). https://doi.org/10.1515/9783110562545-010.

Oliveira, A. G. (2020). Biostatics Decoded. (2nd ed). New Jersy: Wiley.

Johnson, R. A., and Wichern, D. W. (2007). Applied Multivariate Statistical Analysis. (6th ed). New Jersy: Pearson Prentice Hall.

Rosner, B. (2015). Fundamentals of Biostatistics. (8th ed). USA: Cengage Learning.

Walpole, R.E., Myers, R.H., Myers, S.L., and Ye, K. (2012). Probability & Statistics for Engineers & Scientists. (9th ed). Boston: Prentice Hall.

Walpole, R. E. (1982). Introduction to Statistics. (3rd ed). New York: Macmillan Publishing Co., Inc.

Yamane, T. (1967). Statistics: An Introductory Analysis. (2nd ed). New York: Harper and Row.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-02-2023