ผลการใช้โปรแกรมสุขศึกษาป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มเสี่ยงบ้านแม่คำตลาด อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ผู้แต่ง

  • ประภาธิดา ศรีจันลา วิทยาลัยเชียงราย
  • เกวลี ดวงกำเหนิด วิทยาลัยเชียงราย
  • จันทร์ฉาย บุญรสศักดิ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
  • จตุพร แพงจักร วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
  • สุเวช พิมน้ำเย็น วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

คำสำคัญ:

ความรู้, โรคความดันโลหิตสูง, โปรแกรมสุขศึกษา

บทคัดย่อ

               การวิจัยเชิงกึ่งทดลองครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมสุขศึกษา    ป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของ   กลุ่มเสี่ยงบ้านแม่คำตลาด ตำบลแม่คำ  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่าง 24 คน  ได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงโดยคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงสูง  ระยะเวลาให้โปรแกรมสุขศึกษา  4 สัปดาห์ วัดความรู้ก่อน-หลังด้วยแบบทดสอบ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ  Paired  t-test โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ผลการศึกษาพบว่า  ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง  หลังทดลองใช้โปรแกรมสุขศึกษาสูงกว่า  ก่อนที่ได้รับโปรแกรมสุขศึกษา  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ   (p-value < 0.001)

References

กรมควบคุมโรค. (2558). รายงานประจำปีสำนักโรคไม่ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์องค์การสังเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมอ์.

ขนิษฐา ทองหยอด. (2543). ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันภาวะความดันโลหิตสูงของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี. (วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย). มหาวิทยาลัยมหิดล.

เพ็ญศรี สุพิมล. (2552). ผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยงอายุ 35-59 ปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร. (วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขอาพ บัณฑิตวิทยาลัย). มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

สมชาติ โลจายะ. (2544). ตาราโรคหัวใจและหลอดเลือด. กรุงเทพฯ: กรุงเทพเวชสาร.

สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข. (2556). สถานการณ์โรคความดันโลหิตสูงของประเทศไทย พ.ศ.2555–2556. นนทบุรี: กระทรวงสาธารณสุข.

สำนักระบาดวิทยา. (2551). แนวทางการเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูงและหัวใจขาดเลือด. http:/epid.moph.go.th/NCDwe2/chronic/chronicSurv47701.html

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-02-2023