ความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้สูงอายุตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ผู้แต่ง

  • เกวลี ดวงกำเหนิด วิทยาลัยเชียงราย
  • ประภาธิดา ศรีจันลา วิทยาลัยเชียงราย
  • จันจิรา พินิจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย
  • รุ่งตะวัน เมืองมูล มหาวิทยาลัยปทุมธานี
  • สุเวช พิมน้ำเย็น วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

คำสำคัญ:

ผู้สูงอายุ, ความรอบรู้ด้านสุขภาพ, พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

บทคัดย่อ

              การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพ  พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา   2019    และหาความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ของผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่าง คือ  ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป  ในพื้นที่ตำบลสันทราย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  ทั้งหมด 340 คน เก็บรวบรวมข้อมูล   ในช่วงเดือน  พฤษภาคม  -  กันยายน  2563    เครื่องมือวิจัย    ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป  ความรอบรู้ด้านสุขภาพ   และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ความถี่ ร้อยละ และสหสัมพันธ์แบบไควสแควร์ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับไม่ดี ร้อยละ 67.1 มีพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 53.8 ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความสัมพันธ์กันทางสถิติ (p-value < 0.001)

References

กรมกิจการผู้สูงอายุ. (2563). แนวทางการดูแลผู้สูงอายุในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019). https://www.dop.go.th/th/ebook/003.

กรมควบคุมโรค. (2563). โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19). https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/faq_more.php.

กรมอนามัย. (2562). ความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทยสำคัญอย่างไร .https://www.hfocus.org/content/2019/05/17212.

ขวัญเมือง แก้วดำเกิง และดวงเนตร ธรรมกุล. (2558). การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในประชากรผู้สูงวัย. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 9(2), 1-8.

ศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย. (2563). จะผ่านพ้นวิกฤตโลกโควิด 19 ระบาดด้วยฐานความรู้และการปฏิบัติ Surviving Covid 19 Pandemic with Knowledge and Action. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 14(1), 1-6.

สิน พันธ์พินิจ. (2549). เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: บริษัท จูนพับลิชชิ่ง จำกัด.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (2563). ความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19. https://www.hfocus.org/ content/2020/04/18851.

อวาทิพย์ แว. (2563). COVID-19 กับการเรียนรู้สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในวันนี้. วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา. 35(1), 24-29.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-02-2023