เกี่ยวกับวารสาร

วารสารประสาทจิตวิทยาไทย

วารสารประสาทจิตวิทยาไทยมีจุดมุ่งหมายที่จะเผยแพร่บทความที่เกี่ยวข้องกับงานทางจิตประสาทวิทยา ประสาทวิทยา วิทยาการทางการรู้คิด และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น จิตเวชศาสตร์ จิตวิทยาพัฒนาการ วิทยาการสารเสพติด การเรียนรู้ หรือการประยุกต์งานทางด้านจิตประสาทวิทยาไปใช้ในลักษณะอื่นๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักจิตวิทยาในสาขาต่างๆ แพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการและนักวิจัย

ISSN: 1234-5478 E-ISSN: 9876-543X

กำหนดออก : 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม ธันวาคม

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ : วารสารฯ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในด้านจิตประสาทวิทยา ประสาทวิทยา วิทยาการทางการรู้คิด และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักจิตวิทยาในสาขาต่างๆ แพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการและนักวิจัย