เกี่ยวกับวารสาร

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ : วารสารมีนโยบายรับตีพิมพ์บทความที่เกี่ยวข้องกับงานทางจิตประสาทวิทยา ประสาทวิทยา วิทยาการทางการรู้คิด และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น จิตเวชศาสตร์ จิตวิทยาพัฒนาการ วิทยาการสารเสพติด การเรียนรู้ หรือการประยุกต์งานทางด้านจิตประสาทวิทยาไปใช้ในลักษณะอื่นๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักจิตวิทยาในสาขาต่างๆ แพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการและนักวิจัย

กระบวนการพิจารณาบทความ : บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

ประเภทของบทความ : บทความวิจัย, บทความวิชาการ, บทความปริทัศน์, และรายงานผู้ป่วย

ภาษาที่รับตีพิมพ์ : ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

กำหนดออก : วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ดังนี้ ฉบับที่ 1 มกราคม มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

เจ้าของวารสาร : ชมรมประสาทจิตวิทยาแห่งประเทศไทย