กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ

นัฐพร โอภาสานนท์, มหาวิทยาลัยนเรศวร

กองบรรณาธิการ

  • จันทนี มุ่งเขตกลาง, สถาบันราชานุกูล
  • ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • นิรันดร์ เงินแย้ม, มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ปริสุทธิ์ สำราญทรัพย์, สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
  • ปวิธ สิริเกียรติกุล, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ธิดาภรณ์ มั่นเหม็น, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย