เกี่ยวกับวารสาร

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์: เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย (Research Paper) และบทความวิชาการ (Academic Paper) ที่มีคุณภาพทางด้านการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุข โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักสาธารณสุขทุกสาขา และผู้สนใจในด้านระบบบริการสุขภาพ

กระบวนการพิจารณาบทความ: ผู้ประเมินจำนวน 3 ท่าน ต่อหนึ่งบทความ รูปแบบการพิจารณาบทความ เป็นแบบ “Double blind”

ประเภทของบทความ: บทความวิจัย และบทความวิชาการ

ภาษาที่รับตีพิมพ์: ภาษาไทย

กำหนดออก: ปีละ 3 ฉบับ

เจ้าของวารสาร: สมาคมเครือข่ายหมออนามัยวิชาการ