กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ

ดร. ณีรนุช วงค์เจริญ มหาวิทยาลัยพะเยา

บุญเรือง ขาวนวล มหาวิทยาลัยทักษิณ

กฤตเมธ อัตภูมิ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง