เกี่ยวกับวารสาร

วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

( Regional Health Promotion Center 10 Journal)

 E-ISSN: 2774-1362 (online)

กำหนดออก : วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี

  • ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
  • ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ : วารสารฯ มีวัตถุประสงค์ ที่จะรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูง ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรสาธารณสุข นักวิชาการ นักศึกษาและนักวิจัย ทั้งในและนอกเขตสุขภาพที่ 10  

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2566): วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
					ดู ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2566): วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
เผยแพร่แล้ว: 28-12-2023

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ