กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ

อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

นายสยาม โชคสว่างวงศ์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

นายพรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมโรตม์ โกมลวนิช

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

นางปาริชาต บัวขาว

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงเพ็ชร์ นิธยานนท์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

บรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

รองบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ บุญปาน

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวมพร เลี่ยมแก้ว

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ดร.ฬุฬีญา โอชารส

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

อาจารย์ชมพูนุท สิงห์มณี

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

กองบรรณาธิการ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน

Prof. Dr. Anil Kumar Anal

Asian Institute of Technology (AIT), Thailand

Prof. Dr. Chiu-Hsia Chiu 

National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan

Prof. Dr. Hu Yan

Fudan University, PR China    

Prof. Dr. Gwen Sherwood

The University of North Carolina at Chapel Hill, USA

Prof. Dr. Masaaki Tokuda

Kagawa University, Japan 

Prof. Dr. Ryu Gi-Hyung

Kongju National University, Republic of Korea

Prof. Dr. Witoon Prinyawiwatkul

Louisiana State University, USA

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตราจารย์คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายในสถาบัน

รองศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย แย้มบรรจง

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รองศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เสนารัตน์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  

ดร.สิริพร แช่มสนิท

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์            

 

ฝ่ายจัดการและเลขานุการ

นางสาวจันทร์เพ็ญ ฉันทอภิชัย

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

นางสาวกชกร ผิวขาว

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

นางสาวสุพัฒตรา เกษมสัสดิ์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์