เกี่ยวกับวารสาร

วารสารสุขภาพและอาหารเชิงสร้างสรรค์ 

ISSN 2985-1092 (Online)

วารสารสุขภาพและอาหารเชิงสร้างสรรค์เป็นวารสารวิชาการด้านการพยาบาลและสุขภาพทุกสาขา ระบบบริการสุขภาพ การจัดการข้อมูลสุขภาพ อาหารและบริการ เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์และอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โภชนาการนวัตกรรมด้านสุขภาพและอาหาร และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะเริ่มดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ฉบับแรก ในปี พ.ศ. 2566  

     - ประเภทบทความที่เปิดรับ ได้แก่ บทความวิจัย บทความวิชาการ 

     - ภาษาของบทความ ได้แก่ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

     - กำหนดเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม

 

Announcements

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2023): วารสารสุขภาพและอาหารเชิงสร้างสรรค์
					ดู ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2023): วารสารสุขภาพและอาหารเชิงสร้างสรรค์
เผยแพร่แล้ว: 2023-12-27

ฉบับเต็ม

Articles

ดูทุกฉบับ