ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

2022-09-05

pim.jpg

- วารสารปัญญาภิวัฒน์

วารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)

โทรศัพท์: 02 855 1102 อีเมล: journal@pim.ac.th

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/index

isjet.jpg

- International Scientific Journal of Engineering and Technology (ISJET) 

วารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2)

โทรศัพท์: 02 855 1560  อีเมล: isjet@pim.ac.th

https://www.tci-thaijo.org/index.php/isjet/index

cjssm.jpg

  -  Chinese Journal of Social Science and Management (CJSSM) 

วารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2)

โทรศัพท์: 02 855 1048 อีเมล: cjssm@pim.ac.th

https://www.tci-thaijo.org/index.php/CJSSM/index

asean.jpg

  - Journal of ASEAN PLUS+ Studies

วารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โทรศัพท์: 02 855 1560  อีเมล: aseanplus@pim.ac.th

https://so06.tci-thaijo.org/index.php/aseanplus/index