ขั้นตอนการส่งบทความ

ขั้นตอนการส่งบทความ PDF

----------------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0 2855 0908 E-mail: jhfc@pim.ac.th