กองบรรณาธิการ

กรรมการที่ปรึกษาวารสาร
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ประธานวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมพยาบาลฉุกเฉิน ประเทศไทย
ดร.นพ.ชาตรี  เจริญชีวะกุล
นพ.ประจักษวิช  เล็บนาค
 
บรรณาธิการ
นพ.วิวัฒน์  โรจนพิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ  นักวิชาการอิสระ
รองบรรณาธิการ
นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ดร.พิเชษฐ์  หนองช้าง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ผศ.นพ.ชายวุฒิ สววิบูลย์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
กองบรรณาธิการ
ศ.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.นพ.สัมฤทธิ์  ศรีธำรงสวัสดิ์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.พญ.ทิพา ชาคร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.นพ.ศรัทธา ริยาพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร.นพ.ภูดิท  เตชาติวัฒน์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.นพ.นเรนทร์  โชติรสนิรมิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ.ดร.วงศา  เล้าหศิริวงศ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.ทวีวรรณ  ศรีสุขคำ  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ดร.นพ.วรสิทธิ์  ศรศรีวิชัย  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พันเอก นพ.ณัฐ ไกรโรจนานันท์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
นพ.รัฐระวี พัฒนรัตนโมฬี โรงพยาบาลขอนแก่น
ดร.ตรึงตา พูลผลอำนวย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
นายธีระ ศิริสมุด สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
   
ฝ่ายจัดการวารสาร
ดร.ตรึงตา พูลผลอำนวย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉฺินแห่งชาติ
น.ส.ศนญยา  รุจนสุธี สถาบันการแพทย์ฉุกเฉฺินแห่งชาติ
น.ส.พรธิดา  แย้มพยนต์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉฺินแห่งชาติ
น.ส.ชนนิกานต์ จารุพฤฒิพงศ์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉฺินแห่งชาติ
นายบัณฑิต  พีระพันธ์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉฺินแห่งชาติ